Leveringen - 114028-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pamplona: Unit voor magnetische resonantie

2018/S 051-114028

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
Avenida Ejército, 2
Ter attentie van: Att. Laura De Miguel
31002 Pamplona
Spanje
Telefoon: +34 848424494
E-mail: serobras@navarra.es
Fax: +34 848428894

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.contrataciones.navarra.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33111610, 72267000, 50880000

Beschrijving
Unit voor magnetische resonantie.
Onderhouds- en reparatiediensten voor software.
Reparatie en onderhoud van hotel- en restaurantuitrusting.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
18.4.2018 - 23:59
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming