Leveringen - 114037-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Handschoenen

2018/S 051-114037

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Berliner Stadtreinigung (BSR)
Ringbahnstr. 96
Ter attentie van: Frau Wolf
12103 Berlin
Duitsland
Telefoon: +49 307592-2284
E-mail: Asako.Wolf@BSR.de
Fax: +49 307592-2783

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.BSR.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.bsr.de/8248.html

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

18424000

Beschrijving
Handschoenen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11.4.2018
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.4.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.