Leveringen - 114041-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Spanje-Madrid: Farmaceutische producten

2018/S 051-114041

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario 12 de Octubre
Avenida de Córdoba, s/n
Ter attentie van: UNIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - PUBLICACIONES
28041 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 913908913/8552
E-mail: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
Fax: +34 913908181

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.madrid.org/contratospublicos

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33600000

Beschrijving
Farmaceutische producten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22.3.2018
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
22.3.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.