Leveringen - 114047-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Craiova: Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan

2018/S 051-114047

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

S.C. Salubritate Craiova
Str. Breștei nr. 129A
Contactpunt(en): Mihaela Lupu
200177 Craiova
Roemenië
Telefoon: +40 251414660
E-mail: salub_craiova@yahoo.com
Fax: +40 372003629

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34310000, 31610000, 34320000, 42913000

Beschrijving
Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan.
Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen.
Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen.
Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4.4.2018 - 14:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.4.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.