Dodávky - 114048-2022

04/03/2022    S45

Slovensko-Banská Bystrica: Cestné príslušenstvo

2022/S 045-114048

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36836567
Poštová adresa: Majerská cesta 94
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97496
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
E-mail: beata.fulneckova@bbsk.sk
Telefón: +421 949014600
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://bbrsc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437323
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/17941/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa a údržba ciest.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup cestných zvodidiel a súvisiacich tovarov.

Referenčné číslo: 08269/2022/ODDVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
34920000 Cestné príslušenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup cestných zvodidiel a súvisiacich tovarov, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 3 kategórie, konkrétne na:

Kategória č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4

Kategória č. 2 - Ostatné zvodidlové systémy

Kategória č. 3 - Prefabrikované betónové zvodidlá typ New Jersey

Predmet DNS je vymedzený prostredníctvom slovníka obstarávania nasledovnou skupinou:

Hlavný predmet:34920000-2 Cestné príslušenstvo

Predmetom jednotlivých výziev budú výlučne tovary uvedené v kategóriách predmetného DNS vrátane príslušenstva.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Doba trvania DNS je vymedzená od dátumu jeho zriadenia do 31.03.2026, a to v prípade všetkých kategórií.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kategória č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34920000 Cestné príslušenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup cestných oceľových zvodidiel - systém NH4 pozostávajúcich zo zvodidlového systému NH4, ktorý sa používa na výmenu existujúcich zvodidlových systémov typu NH4 z dôvodu opotrebenia prípadne poškodenia v dôsledku dopravných nehôd. Uvedené zvodidlá sú zvodidlami schválenými (t. j. výrobky cestných záchytných systémov, ktoré sa vyrábajú pre používanie na pozemných komunikáciách), pričom musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musia byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 010) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika

Úroveň zachytenia N2, H1

Úroveň intenzity nárazu: A

Pracovná šírka N2 (W4), H1 (W5)

Povrchová úprava

materiálu: pozinkovanie EN ISO 1461

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 074 769.70 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kategória č. 2 - Ostatné zvodidlové systémy.

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34920000 Cestné príslušenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup zvodidlových systémov Fracasso, KREMBARRIER a BRASIL, ktoré sa používajú na výmenu existujúcich zvodidlových systémov Fracasso, KREMBARRIER a BRASIL z dôvodu opotrebenia prípadne poškodenia v dôsledku dopravných nehôd. Jedná sa o systémy KB1RH1V a B22435. Uvedené zvodidlá sú zvodidlami schválenými (t. j. výrobky cestných záchytných systémov, ktoré sa vyrábajú pre používanie na pozemných komunikáciách), pričom musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musia byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 010) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika

Úroveň zachytenia N2, H1

Úroveň intenzity nárazu: A

Pracovná šírka N2 (W4), H1 (W5)

Povrchová úprava

materiálu: pozinkovanie EN ISO 1461

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 284 150.30 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kategória č. 3 - Prefabrikované betónové zvodidlá typ New Jersey.

Časť č.: 3.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34920000 Cestné príslušenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup prefabrikovaných betónových zvodidiel typu New Jersey pozostávajúcich z dodávky posuvných obojstranných betónových zvodidiel ako záchytných bezpečnostných zariadení pozdĺž pozemnej komunikácie skladajúcich sa z jednotlivých dielcov. Uvedené zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musia byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 037) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách Betónové zvodidlá, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika

Úroveň zachytenia N2, H1

Úroveň intenzity nárazu: A

Vplyv prostredia: XF4

Trieda betónu: C 35/45

Protikorózna ochrana

nezabudovaných kovových

častí: žiarové zinkovanie EN ISO 1461

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 080.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienky účasti spôsobom uvedeným v v súlade s ust. § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 ZVO, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c), d) a písm. e) ZVO, konkrétne:

-výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,

-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

-potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

-potvrdenie príslušného súdu o skutočnosti, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO. Uchádzač naďalej predkladá potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii,

-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO,

nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d) a e) ZVO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

Splnenie predmetnej podmienky účasti (§ 32 ZVO) sa vyžaduje pre všetky kategórie DNS.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 15/04/2022
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém je v prípade tohto verejného obstarávania definovaný ako elektronický proces určený na obstarávanie tovarov bežne a všeobecne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com.

2. Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj žiadosť o účasť) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

3. Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ neumožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.

4. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

5. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

7. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody.

Doba trvania DNS je vymedzená od dátumu jeho zriadenia do 31.03.2026, a to v prípade všetkých kategórií.

8. Doplňujúce informácie k bodu IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii.

Verejný obstarávateľ rozhodne o použití elektronickej aukcie individuálne pri každej zákazke zadávanej v rámci zriadeného DNS.

9. Všetky ďalšie informácie, požiadavky a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných ustanoveniach ZVO.

10. Predmetné verejné obstarávanie (zriadenie DNS) nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ nevylučuje, že konkrétne zákazky zadávané v rámci DNS budú obsahovať sociálne alebo environmentálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/02/2022