Roboty budowlane - 114119-2019

12/03/2019    S50    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Zielonki: Roboty budowlane

2019/S 050-114119

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 008-013332)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
Zielonki
32-087
Polska
Osoba do kontaktów: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
Tel.: +48 122850850
E-mail: ug@zielonki.pl
Faks: +48 122850950
Kod NUTS: PL214

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zielonki.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/gzielonki

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem (...)"

Numer referencyjny: BU.7013.11.17/2.14
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i odzysku ciepła, technologii uzdatniania wody, gazową, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zewnętrznymi: gazową, kanalizacji deszczowej i elektryczną (oświetlenia terenu, stacją transformatorową), wewnętrzna linia zasilająca i odzysku ciepła w miejscowości Przybysławice, gmina Zielonki wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 008-013332

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: