Diensten - 114180-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Matadepera: Reiniging van gebouwen

2018/S 051-114180

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Matadepera
P0811900J
Plaza del Ayuntamiento, 1
Contactpunt(en): Ayuntamiento de Matadepera, Departamento de Contratación
Ter attentie van: Tatiana Cortada Trullàs
08230 Matadepera
Spanje
Telefoon: +34 937870200
E-mail: cortadatt@matadepera.cat
Fax: +34 937300048

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.matadepera.cat

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90911200

Beschrijving
Reiniging van gebouwen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.4.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.