Diensten - 114187-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Toniszewo: Diensten voor afvalrecycling

2018/S 051-114187

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Toniszewo 31, poczta Pawłowo Żońskie
Contactpunt(en): Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo
Ter attentie van: Jakub Nowak
62-104 Toniszewo
Polen
Telefoon: +48 672685118
E-mail: biuro@msok.pl
Fax: +48 672685118

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.msok.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90514000, 90511000, 90513000

Beschrijving
Diensten voor afvalrecycling.
Diensten voor ophalen van vuilnis.
Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
29.3.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.