Lieferungen - 114265-2022

Submission deadline has been amended by:  174341-2022
04/03/2022    S45

Polen-Góra: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 045-114265

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Góra
Nationale Identifikationsnummer: 6931940518
Postanschrift: ul. Mickiewicza1
Ort: Góra
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 56-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Pomieszcz
E-Mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gora.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gora.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gora.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

,, Dostawa sprzętu IT,,

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.10.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie podzielono na 3 następujące części:Część 1 -

1) Komputer stacjonarny ( Stacja robocza ) + monitor+ UPS + mysz, klawiatura+ pakiet biurowy - 13 kpl.

2) Komputer przenośny Laptop + pakiet biurowy – 8 szt.

3) Skaner – 3 szt.

4) Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

5) Drukarka kolorowa laser kolor – 2 szt.

6) Urządzenie drukarskie wielofunkcyjne – 3 szt.

7) Stabilizator napięcia – 21 szt.

Część 2 -

Serwer – 2 szt.

Przełącznik sieciowy 48 port – 4 szt.

Serwer plików 2 kieszenie 4GB RAM – 2 szt.

Dysk sieciowy 8TB- 4 szt.

Zasilacz awaryjny – 2 szt.

Część 3 -

Zapora sieciowa typu UTM – 16 szt.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Góra,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Komputer stacjonarny ( Stacja robocza ) + monitor+ UPS + mysz, klawiatura+ pakiet biurowy - 13 kpl.

2) Komputer przenośny Laptop + pakiet biurowy – 8 szt.

3) Skaner – 3 szt.

4) Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

5) Drukarka kolorowa laser kolor – 2 szt.

6) Urządzenie drukarskie wielofunkcyjne – 3 szt.

7) Stabilizator napięcia – 21 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w następujących wysokościach: Cz. 1 – 1 750,00 złotych ( jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych ) zawartość ofert w SWZ.

Oferty dla części 1-3 należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej https://gora.ezamawiajacy.pl

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Serwer – 2 szt.

Przełącznik sieciowy 48 port – 4 szt.

Serwer plików 2 kieszenie 4GB RAM – 2 szt.

Dysk sieciowy 8TB- 4 szt.

Zasilacz awaryjny – 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Cyfrowa GminaPOPC.05.01.00-00-0001/21-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w następujących wysokościach: Cz. 2 – 1 200,00 złotych ( jeden tysiąc dwieście złotych )

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zapora sieciowa typu UTM – 16 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w następujących wysokościach:

Cz. 3 – 2 200,00 złotych ( dwa tysiące dwieście złotych )

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w ramach 1uregulowań zapisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany na nowszą wersję sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza taką zmianę w sytuacji, gdy przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie sprzęt przestanie być dostępny na rynku. W takim przypadku dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego sprzętu, sprzętem tego samego producenta w wersji wyższej ( nowszej) o parametrach nie gorszych niż przedstawione w ofercie i spełniających wymagania techniczne określone w SWZ. Powyższa zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/04/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/04/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert oraz ich odszyfrowaniu na https://gora.ezamawiajacy.pl w pokoju nr 203

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert uczestniczą członkowie komisji przetargowej oraz inne zainteresowane osoby, w szczególności przedstawiciele WykonawcówOświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SWZ, wypełniony JEDZ, ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektroniczne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Zamówienie jest zamówieniem udzielanym w częściach. Planuje się ogłoszenie postępowania na dostawy tożsame rodzajowo w I kw 2022

Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, JEDZ skłąda każdy z Wykonawców

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania Zamawiający obligatoryjnie wyklucza Wykonawców na zasadach opisanych w art. 108 ustawy Pzp.Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłanki fakultatywne opisane w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, .

Podmiotowe środki dowodowe, do których złożenia Zamawiający wezwie Wykonawcę po upływie terminu składania ofert na zasadach opisanych w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

3.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6.

5.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja

Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

Zainst

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Art. 513 – 590 ( Dz. U.z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm. )

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/03/2022