Diensten - 114320-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2018/S 051-114320

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Labor and Social Policy
4116607
Dame Gruev 14
Skopje
1000
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Contactpersoon: Blagica Mojsova
E-mail: bmojsova@mtsp.gov.mk
NUTS-code: MK00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/576f7324-0124-4e42-aba6-e5ef6a36badb/1

Adres van het kopersprofiel: http://mtsp.gov.mk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/576f7324-0124-4e42-aba6-e5ef6a36badb/1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hospitality industry services for realization of the project for vacation and recreation of children of families at social risk and children that are special allowance beneficiaries for the summer hol

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

A detailed description of the subject matter of the contract is provided in the specification attached to this tender documentation.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 400 000.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A detailed description of the subject matter of the contract is provided in the specification attached to this tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

In order to prove its personal situation, the economic operator shall provide the following documents:

— statement by the economic operator that it has not been sentenced in the last 5 years, with an effective court decision for participation in criminal organization, corruption, fraud or money laundering,

— certificate that it is not subject to bankruptcy procedure issued by a competent authority,

— certificate that it is not subject to liquidation procedure issued by a competent authority,

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where that economic operator is registered,

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction – prohibition to participate in public competitions, public procurement contract award procedures and public- private partnership award procedures,

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it has not been imposed a side sanction – temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity,

— certificate that it has not been sanctioned for misdemeanor with an effective court decision, resulting in prohibition for pursuing an occupation, professional activity or duty, i.e. temporary prohibition to perform certain professional activity.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ability of the economic operator to perform professional business activity:

— document for registered activity,

— document for registered activity – License for performing tourism industry work activity.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Ministry of Labor and Social Policy, Office Nº5, Floor 6.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Labor and Social Policy
Skopje
1000
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
E-mail: mtsp@mtsp.gov.mk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ministry of Labor and Social Policy
Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018