Leveringen - 114340-2018

14/03/2018    S51    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Meubilair

2018/S 051-114340

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
915 705 243
Pb.1514 Vika
Oslo
0117
Noorwegen
Contactpersoon: Helene Finckenhagen Dinesen
Telefoon: +47 41573108
E-mail: helene.f.dinesen@kid.oslo.kommune.no
NUTS-code: NO011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309709

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206611&B=OSLO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206611&B=OSLO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Municipality
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

New Munch Museum — Fittings — Furniture maker deliveries.

Referentienummer: M023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The objective of this procurement is to engage a service provider for fittings for the New Munch Museum.

In this procurement — M023 Furniture maker deliveries includes:

— Special designed furnishing elements.

For a more detailed description of this contract's scope, refer to 'Annex B Work Scope and Payment' and 'Annex F Drawings and Documents'.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000
39151000
39151300
39153000
39155000
39156000
45421000
45422000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The objective of this procurement is to engage a service provider for fittings for the New Munch Museum.

In this procurement — M023 Furniture maker deliveries includes:

— Special designed furnishing elements.

For a more detailed description of this contract's scope, refer to 'Annex B Work Scope and Payment' and 'Annex F Drawings and Documents'.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Experience / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/07/2018
Einde: 15/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option — Museum benches.

The users of the building — the Munch Museum — are assessing to self design and purchase museum benches, cf. Annex B3 item 13.01.01 and 13.01.02.

Tenderers shall price the benches, and the prices shall be entered into the total in Annex 3. The price of the benches will therefore be includes in the evaluation of the price criteria, but be included as an option in the contract.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tax certificate:

The selected tenderer will be required to present a tax certificate and a VAT certificate. The tax certificate must not be older than 6 months old at the deadline for submitting a request for participation in the competition or tender. For building and construction contracts, the tenderer shall require an equivalent tax certificate from all sub-suppliers when contracts are signed for the assignment with a value exceeding 500 000 NOK excluding VAT.

Company Registration Certificate:

Requirement:

— The tenderer shall be a legally established company.

Documentation requirement:

— Norwegian companies: Company Registration Certificate,

— foreign companies: Proof that the company is registered in a trade index or business register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirements.

— The tenderer shall have the economic capacity to implement the assignment. This bullet point will be subject to assessment of turnover, annual results, as well as key figures in the balance sheet.

Documentation Requirement.

— The entity´s Annual Financial Statements or extracts thereof if the publication of the Annual Financial Statement is required in the state where the tenderer is established.

And.

— Credit rating (which is no more than 6 months old).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirements.

— The tenderer shall have the implementation ability and capacity to implement the assignment.

Documentation Requirement.

— Description of the tenderer's staffing and competence.

Requirements.

— A good and well-functioning quality assurance system is required for the services that shall be provided.

Documentation Requirement.

— Report relating to the tenderer's quality assurance system/quality management system, or copy of a system certificate or equivalent documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the attached contract formula and the accompanying standard terms:

Amendment clause:

The contracting authority reserves the right to reduce the contract´s volume by up to 20% without this giving any right to cancellation compensation or another form of compensation.

The contracting authority shall notify the tenderer of any reduction in volume in the contract within a reasonable time before the start of production, in accordance with the tenderer´s progress plan, cf. Annex C3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/05/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
KOFA
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
E-mail: post@kofa.no

Internetadres: http://www.kofa.no/no/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Olav Vs gate 4
Oslo
0161
Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018