Diensten - 114361-2018

14/03/2018    S51    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Ballangen: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 051-114361

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ballangen kommune
945152931
Rådhusveien 1
Ballangen
8540
Noorwegen
Contactpersoon: Viggo Mathisen
Telefoon: +47 76929000
E-mail: vm@ballangen.kommune.no
NUTS-code: NO071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ballangen.kommune.no

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/82779

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160247
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winter maintenance of municipal roads and squares in Ballangen municipality

Referentienummer: 18/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Winter maintenance of municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

The Contracting Authority will choose the best total financial solution amongst the received tenders for this procurement.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route A.

Perceel nr.: 1A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ballangen kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter road maintenance on municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for one (1) year. Estimated value per annum/season.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route B.

Perceel nr.: 1B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ballangen kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter road maintenance on municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route C.

Perceel nr.: 1C
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ballangen kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter road maintenance on municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route D.

Perceel nr.: 1D
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ballangen kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter road maintenance on municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route E.

Perceel nr.: 1E
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ballangen kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter maintenance of municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route F.

Perceel nr.: 1F
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO071
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ballangen kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Winter maintenance of municipal roads and squares in Ballangen municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A contract will be signed for two (2) years (2 seasons), with the Contracting Authority having an option to an extension for 1 + 1 year. Estimated value per annum/season.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Overview and a brief description of the qualification requirements: See the tender documentation.

Minimum requirements: See the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

The town hall, Ballangen municipality.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A minimum of 2 representatives for the Contracting Authority will open the tenders. Tenderers cannot be present at the opening of the tenders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ballangen and Narvik municipalities will merge and it is assumed that the procurement will not be repeated at a later date for only Ballangen municipality.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ballangen Kommune
Rådhusv. 1
Ballangen
8540
Noorwegen
Telefoon: +47 76929000
E-mail: vm@ballangen.kommune.no

Internetadres: www.ballangen.kommune.no

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2018