Доставки - 114426-2019

12/03/2019    S50    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Оборудване за обработка на данни

2019/S 050-114426

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Иван Иванов, директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“
Електронна поща: i.ivanov@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-190
Факс: +359 29486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.registryagency.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията. Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.

II.1.2)Основен CPV код
30236200 Оборудване за обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.

Обособена позиция 1 „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на два броя централизирани UPS с мощност от по 60 kVA“.

Обособена позиция 2 „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на необходимия брой нови прецизни климатизатори за централно сървърно помещение — ИЦ на Агенция по вписванията с необходимата охладителна мощност от 50 kW, изпълняващи схемата на резервираност N+1“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 306 816.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30237280 Захранващи устройства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

СОФИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на два броя централизирани UPS с мощност от по 60 kVA.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 110 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42512000 Климатични инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на необходимия брой нови прецизни климатизатори за централно сървърно помещение — ИЦ на Агенция по вписванията с необходимата охладителна мощност от 50 kW, изпълняващи схемата на резервираност N+1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 196 816.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

І. По обособена позиция 1:

1. Участникът да има извършена минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „сходна“ доставка с предмета на поръчката се разбира доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. Възложителят приема за достатъчна всяка сходна дейност, независимо от обема ѝ.

2. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, кореспондиращ с предмета на обособената позиция.

ІІ. По обособена позиция 2:

1. Участникът да има извършена минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „сходна“ доставка с предмета на поръчката се разбира доставка и монтаж на прецизни климатизатори.

Под „сходен обем“ се разбира доставка на 2 броя климатични външни тела, обезпечаващи работа при външни температури от –25° С до +40° С.

2. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, кореспондиращ с предмета на обособената позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. По т. І.1 и ІІ.1:

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва изпълнените доставки с посочване на стойностите, датите и получателите в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. По т. І.2 и ІІ.2:

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, б. Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора — неразделна част от одобрената документация за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/04/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/04/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за оповестяване откриването на процедурата и одобряване на документацията може да се обжалва пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/03/2019