Доставки - 114426-2019

12/03/2019    S50

България-София: Оборудване за обработка на данни

2019/S 050-114426

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Иван Иванов, директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“
Електронна поща: i.ivanov@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-190
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията. Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.

II.1.2)Основен CPV код
30236200 Оборудване за обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.

Обособена позиция 1 „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на два броя централизирани UPS с мощност от по 60 kVA“.

Обособена позиция 2 „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на необходимия брой нови прецизни климатизатори за централно сървърно помещение — ИЦ на Агенция по вписванията с необходимата охладителна мощност от 50 kW, изпълняващи схемата на резервираност N+1“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 306 816.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30237280 Захранващи устройства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

СОФИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на два броя централизирани UPS с мощност от по 60 kVA.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 110 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42512000 Климатични инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на необходимия брой нови прецизни климатизатори за централно сървърно помещение — ИЦ на Агенция по вписванията с необходимата охладителна мощност от 50 kW, изпълняващи схемата на резервираност N+1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 196 816.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 3
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

І. По обособена позиция 1:

1. Участникът да има извършена минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „сходна“ доставка с предмета на поръчката се разбира доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства. Възложителят приема за достатъчна всяка сходна дейност, независимо от обема ѝ.

2. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, кореспондиращ с предмета на обособената позиция.

ІІ. По обособена позиция 2:

1. Участникът да има извършена минимум 1 доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „сходна“ доставка с предмета на поръчката се разбира доставка и монтаж на прецизни климатизатори.

Под „сходен обем“ се разбира доставка на 2 броя климатични външни тела, обезпечаващи работа при външни температури от –25° С до +40° С.

2. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, кореспондиращ с предмета на обособената позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. По т. І.1 и ІІ.1:

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва изпълнените доставки с посочване на стойностите, датите и получателите в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. По т. І.2 и ІІ.2:

Обстоятелството се удостоверява в част ІV, б. Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора — неразделна част от одобрената документация за обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/04/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/04/2019
Местно време: 14:00
Място:

гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за оповестяване откриването на процедурата и одобряване на документацията може да се обжалва пред КЗК от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/03/2019