Dostawy - 114440-2019

12/03/2019    S50

Polska-Warszawa: Wkłady drukujące

2019/S 050-114440

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Jacent
E-mail: zamowienia.publiczne.czestochowa@kowr.gov.pl
Tel.: +48 322180725
Faks: +48 322180740
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.kowr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.kowr.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie

Numer referencyjny: CZE.WOP.SOA.260.1.2019.DJ
II.1.2)Główny kod CPV
30192113 Wkłady drukujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów (najkorzystniejsze zamienniki) do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie.

1) Dostawa wraz z wniesieniem materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego będzie realizowana pod adres:

— KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

— KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 268.04 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125120 Toner do fotokopiarek
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, faksów (najkorzystniejsze zamienniki) do OT w Częstochowie oraz Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie.

1) Dostawa wraz z wniesieniem materiałów do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego będzie realizowana pod adres:

— KOWR OT w Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa,

— KOWR Sekcja Zamiejscowa w Mikołowie, ul. Karola Miarki 18, 43-190 Mikołów.

2) Szczegółowy asortyment zamawianych materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia jest zawarty w formularzu cenowo - ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia i podpisania.

3.2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych:

2a - wymagania technologiczne (dotyczy materiałów zalecanych przez producentów sprzętu oraz produktów równoważnych):

1) Materiały eksploatacyjne muszą być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta bez śladu ingerencji, przepakowania. Na opakowaniach musi być opis jednoznacznie identyfikujący produkt tj.: nazwa producenta, znak firmowy, kod (symbol) produktu, pojemność, model sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności. Opakowania muszą posiadać zabezpieczenia, które pozwolą na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport.

2) Materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów muszą być wolne od wad i fabrycznie nowe. Przez fabrycznie nowy towar Zamawiający uważa: produkt wykonany z nowych elementów (m. in. nowa obudowa, nowe bębny, fabrycznie nowe zabezpieczenia szczelności zbiorników), bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, kodem lub symbolem produktu, pojemnością, modelem sprzętu, do którego materiał eksploatacyjny jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Oferowany materiał eksploatacyjny musi być w pełni kompatybilny z urządzeniami do których został przeznaczony (m. in. musi posiadać zamontowany przez producenta oryginalny układ elektroniczny (chip), którego funkcjonalność umożliwia pełną i prawidłową współpracę z oprogramowaniem sterującym urządzenia, np. zlicza wydrukowane strony, umożliwia sterowanie jakością wydruku, informuje o stanie materiałów eksploatacyjnych w tym także o braku tonera/tusza). Zamawiający nie uzna za towar fabrycznie nowy wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego, jedynie wyczyszczonego przed ponownym napełnieniem lub wykonanego z zastosowaniem elementów używanych. Oferowany dla Zamawiającego materiał eksploatacyjny nie może pochodzić z materiałów, które wcześniej podlegały procesom regeneracji, recyklingu, prefabrykacji, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu.

3) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego.

4) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesione na opakowanie opis jednoznacznie identyfikujący produkt: znak firmowy producenta, kod (symbol) produktu, pojemność, model sprzętu do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności.

5) Zamawiający nie dopuszcza materiałów posiadających pojemności startowe.

6) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zużytych tuszy i tonerów, utylizacji materiałów na własny koszt oraz dostarczenia, w terminie do 30 dni od daty wykonania usługi utylizacji, do Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonaną utylizację.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu spowodowane użyciem przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów eksploatacyjnych i będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego’ / Waga: 40 %
Cena - Waga: Cena – 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zawarcie umowy nastąpi zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Sekcja Zamiejscowa KOWR OT w Częstochowie, 43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 18, pokój nr 25 (I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2019