Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 114484-2022

04/03/2022    S45

Hrvatska-Zagreb: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

2022/S 045-114484

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: RADNIČKA CESTA 80
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Biljana Polić
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391868
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0008327
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

LDPE vreće za PET, Al Fe i stakleni ambalažni otpad

Referentni broj: E-VV-4/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava LDPE vreća s logom Fonda za PETR, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 16 035 670.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LDPE vreće s logom Fonda PET (tip 1,tip 2, tip 3)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području Grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će

II.2.4)Opis nabave:

1.1 LDPE vreća s logom Fonda -PET (tip 1)1.2. LDPE vreća s logom Fonda -PET (tip 2) 1.3. LDPE vreća s logom Fonda -PET (tip 3)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - Rok plaćanja / Ponder: 0,10
Kriterij troška - Naziv: Kriterij (K1) - Cijena / Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 885 090.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LDPE vreće s logom Fonda Al Fe(tip 1, tip 2, tip3)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području Grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će

II.2.4)Opis nabave:

2.1 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 1) 2.2 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 2) 2.3 LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 3)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij K2- - Rok plaćanja / Ponder: 0,10
Kriterij troška - Naziv: Kriterij K1 - Cijena / Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 990 580.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LDPE vreće s logom Fonda Staklo 40

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
19640000 Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Skladište distributera s kojim Fond ima sklopljen ugovor. Skladište se nalazi na području Grada Zagreba/Zagrebačke županije (FCO skladište distributera). O točnoj lokaciji skladišta isporučitelj će

II.2.4)Opis nabave:

LDPE vreća s logom Fonda - Staklo40

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij (K2) - rok plaćanja / Ponder: 0,10
Kriterij troška - Naziv: Kriterij (K1) - Cijena / Ponder: 0,90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 160 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta niti na podugovaratelja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove točke:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

Napomena: Dostavljene potvrde, dokumenti, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta dostavljeni za jednu grupu vrijede i za ostale grupe predmeta nabave za koje je ponuditelj dostavio ponudu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/04/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/04/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

sjedište Naručitelja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/03/2022