Servicii - 114735-2015

Afișează vizualizare compactă

03/04/2015    S66

Luxemburg-Luxemburg: Punere la dispoziţie de personal pentru bucătării, restaurante şi cafenele

2015/S 066-114735

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: clădirea Jean Monnet, biroul A1/029
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: Oficiului pentru Infrastructură şi Logistică – Luxemburg, Unitatea OIL.06, sectorul 002 Proceduri de achiziţii şi contracte
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=768

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Punere la dispoziţie de personal pentru bucătării, restaurante şi cafenele.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 17: Servicii hoteliere și de restaurant
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Luxemburg.

Cod NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Prestare de servicii de asistenţă diversă în bucătăriile, restaurantele şi cafenelele care sunt gestionate sau care ar putea fi gestionate de Comisia Europeană în Marele Ducat al Luxemburgului. Personalul contractantului va susţin echipele alcătuite din personalul Comisiei care lucrează în aceste structuri. Serviciile includ funcţiile de bucătar, agent de serviciu şi şef de echipă.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

55510000 Servicii de cantină, 55320000 Servicii de distribuire a mâncării, 55321000 Servicii de preparare a mâncării, 55322000 Servicii de gătire a mâncării, 55523100 Servicii de restaurant pentru şcoli, 55330000 Servicii de cafenea

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
La momentul lansării acestui contract, prestările de servicii sunt estimate la aproximativ 355 000 de ore pentru durata contractului (4 ani) sau aproximativ 50 de persoane echivalent de normă întreagă.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Condiţiile sunt specificate în proiectul de contract.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
condiţiile sunt specificate în clauzele administrative.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
OIL/06/PO/2015/009.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.5.2015 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19.5.2015 - 14:30

Locul:

Clădirea Jean Monnet, sala A1/040A.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Poate participa 1 persoană din partea fiecărui ofertant. Detalii sunt furnizate la punctul I.6 din clauzele administrative.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Clauzele administrative şi documentele suplimentare (inclusiv eventualele întrebări şi răspunsuri) pot fi descărcate de la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=768

Părţile interesate sunt invitate să consulte această adresă web cu regularitate pentru eventuale actualizări şi răspunsuri la întrebări. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de orice informaţie suplimentară cu privire la această invitaţie la licitaţie publicată pe acest site. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Luxemburg, în atenţia: doamnei Inez Jacquemyn
Adresă: clădirea Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24.3.2015