Supplies - 114994-2021

08/03/2021    S46

Poland-Warsaw: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 046-114994

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Matki i Dziecka
National registration number: PL
Postal address: ul. Kasprzaka 17A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-211
Country: Poland
Contact person: Witold Sarnowski
E-mail: witold.sarnowski@imid.med.pl
Telephone: +48 223277240
Internet address(es):
Main address: www.imid.med.pl
Address of the buyer profile: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka”

Reference number: A/ZP/SZP.261-6/21
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego takiego jak: pipety, łaźnia wodna, wirówki, autoklaw, wytrząsarka i in na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zał. nr 2 i 3 do SWZ. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pipety i statyw

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437100 Pipettes
38437120 Pipette stands
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Pipety i statyw do pipet. Szczegółowy opis stanowią zał nr 2 i 3 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

Uwaga:

— jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas Wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a niniejszego rozdziału,

— jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a, wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt b niniejszego rozdziału,

— jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b, wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c niniejszego rozdziału,

— jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c, wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wirówka z rotorem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Wirówka z rotorem. Szczegółowy opis stanowią zał nr 2 i 3 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wytrzasarka typ I

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436000 Shakers and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Wytrząsarka typ I. Szczegółowy opis stanowią zał nr 2 i 3 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoklaw

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Autoklaw. Szczegółowy opis stanowią zał nr 2 i 3 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Waga szalkowa

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Waga laboratoryjna szalkowa. Szczegółowy opis stanowi zał nr 2 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kuchenka mikrofalowa

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711362 Microwave ovens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Kuchenka mikrofalowa. Szczegółowy opis stanowi zał nr 2 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łaźnia wodna

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
42943000 Thermostatic baths and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Łaźnia wodna. Szczegółowy opis stanowią zał nr 2 i 3 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wytrząsarka typ II

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436000 Shakers and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Wytrząsarka typ II. Szczegółowy opis stanowią zał nr 2 i 3 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Drobny sprzęt laboratoryjny

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436000 Shakers and accessories
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Instytut Matki i Dziecka, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

II.2.4)Description of the procurement:

Drobny sprzęt laboratoryjny m. in. ststywy, pudełka, szklane komory, uchwyty, czasomierz). Szczegółowy opis stanowi zał nr 2 do SWZ.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny

Z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

UWAGA:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania zawarte w Zał. nr 2 i 3 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18-00.

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”, ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, program operacyjny Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 i 4a do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/04/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez link: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca dołączy do oferty ośw. JEDZ w for. elektronicznej – szczegółowe wymagania w SWZ. Zam. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Zał. nr 5 do SWZ;

2) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp; wg wzoru – Zał. nr 7 do SWZ;

3) informacja z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;

4) odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio ośw. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

II. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 513 ustawy z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/03/2021