Diensten - 115143-2019

12/03/2019    S50    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Computerapparatuur

2019/S 050-115143

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Postadres: 64 avenue Jean Biray
Plaats: Pau Cedex 9
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Postcode: 64058
Land: Frankrijk
E-mail: frederic.lavigne@le64.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.le64.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Referentienummer: materielsmicros
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible 3 fois tacitement.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de matériels informatiques et de téléphonie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible 3 fois tacitement.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/03/2019