Szolgáltatások - 115256-2018

15/03/2018    S52    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 052-115256

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK16018
Piac utca 20.
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/a-csokonai-nemzeti-szinhaz-es-szineszhaz-felujitasanak-tervezese
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Csokonai Nemzeti Színház, valamint a Színészház felújításához felmérési, koncepciós, engedélyezési és kiviteli terv készítése

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Csokonai Nemzeti Színház, valamint a Színészház épületének komplex felújítása, korszerűsítése, átalakítása és akadálymentesítése projekt felmérési, koncepciós, örökségvédelmi engedélyezési, illetve építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen, Kossuth u. 10. sz. alatti Csokonai Nemzeti Színház műemléki épületének, valamint a Debrecen, Ady park 7. szám alatti Színészház épületének komplex felújítására, korszerűsítésére, átalakítására és akadálymentesítésére vonatkozó felmérési, koncepciós, örökségvédelmi engedélyezési, illetve építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

Számszerű mennyiségi adatok:

— Csokonai Nemzeti Színház: alagsor + földszint + 3 emeletes színház épület komplett felújításának tervezése, 6 085 m2,

— Színészház: földszint + 4 emeletes színészház épület komplett felújításának tervezése, 1 544 m2.

Rövid szakmai leírás:

Csokonai Nemzeti Színház:

— Építészet, szerkezetépítés: homlokzat tetőszerkezet felújítása, nyílászáró csere, vizesblokkok komplett felújítása, fal és padlóburkolat csere, álmennyezetek válaszfalak átalakítása, festés-mázolás,

— Belsőépítészet: közösségi terek, nézőtér bútorozása, próbatermek, akusztikai kialakítása, műemléki követelményeknek megfelelő belsőépítészeti elemek kialakítása,

— Épületvillamos szerkezetek, energiaellátás: TR állomás, tartalék ellátás, világítás (normál, biztonsági) erőátvitel, vezetékezés, szerelvényezés, villám és érintésvédelem, telefon, általános hangosítás,

— Épületgépészet: belső víz, szennyvíz, vizesblokkok gépi elszívása, fan-coil hálózat kialakítása, hűtőtelep kialakítása, szellőző gépek hűtöttvíz ellátása, nézőtéri és próbatermi szellőzés gépekkel anemosztátokkal, hőközpont átalakítás-bővítés,

— Színháztechnika: színházterem (színpadtechnika, hatásvilágítás, elektroakusztika, kiegészítő felszerelések alapfüggönyözés) forgószínpad gépészet, ponthúzók.

A nagyszínpadi nézőtéren jelenleg 540 hely van, amiből csupán 350 használható. A nagyszínpadi nézőtér méretét, amennyiben a műszaki feltételek adottak, úgy kell tervezni, hogy a jelenlegi 350 hely, melyekről a színpadot megfelelően látni lehet, 600 fő felé közelítsen.

Színészház:

— Építészet: homlokzat tetőszerkezet felújítása, nyílászáró csere, vizesblokkok komplett felújítása, fal és padlóburkolat csere, festés-mázolás,

— Épületvillamos szerkezetek: világítás, vezetékelés, szerelvényezés, villám- és érintésvédelem, telefon, gyengeáram,

— Épületgépészet: belső víz, szennyvíz, vizesblokkok fan-coil hálózat kialakítása, új lift beépítése.

Tervezőnek a tervezés során egyeztetnie szükséges a „Debrecen Belváros Funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem” tárgyú projekt keretében az „Ady park rekonstrukciója” tárgyú tervdokumentáció tervezőjével és a „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” tárgyú projekt keretében a „Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése” tárgyú építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának tervezőjével.

I. részfeladat:

— felmérési tervdokumentáció elkészítése,

— koncepciós tervdokumentáció elkészítése,

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.

II. részfeladat: kiviteli tervdokumentáció elkészítése

A felmérési tervdokumentáció: 4 db papír és 4 db elektronikus példányban (2 pld. CD és 2 pld. pendrive; pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban).

A koncepciós tervdokumentáció: 4 db papír és 4 db elektronikus példányban (2 pld. CD és 2 pld. pendrive; pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban).

Az engedélyezési tervdokumentáció: 4 db papír és 2 db elektronikus példányban (1 pld. CD és 1 pld. pendrive; pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban). Az engedélyezési tervdokumentáció részeként tervezői költségbecslést is kell készíteni. Tervezőnek az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációt előzetesen jóvá kell hagyatnia a Műemléki Tanácsadó Testülettel.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki kulturális esemény helyszíneként alkalmas épület belső építészeti tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki részt vett olyan kulturális esemény helyszíneként alkalmas épület építészeti (Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3. pontban) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki színház és/vagy hangversenyterem akusztikai tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő színháztechnológiai tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

— A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljesített, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

Ha az ajánlattevő a (P1) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a hirdetmény feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen minimum nettó 190 millió HUF összegű, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési munka) származó árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített összesen minimum 4 500 m2 területű műemléki épület felújításának tervezésére irányuló referenciával.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A fedezet a Modern Városok Program keretében, költségvetési támogatás formájában rendelkezésre áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet, 3 db rész- és 1 db végszámla nyújtható be:

1. rsz: a felmérési terv leszállítását követően, értéke az engedélyezési terv nettó tervezési díjának 15 %-a.

2. rsz: a koncepciós terv leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően, értéke az engedélyezési terv nettó tervezési díjának 35 %-a.

3. rsz: az engedélyezési terv leszállítását, és Megrendelő általi elfogadását követően, értéke az engedélyezési terv nettó tervezési díjának 50 %-a.

Végszámla: a kiviteli terv leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően, értéke a kiviteli terv nettó tervezési díjával azonos mértékű.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett részfeladat nettó tervezési díjának 0,5 % / nap.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett részfeladat nettó tervezési díjának 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: 500 000 HUF/alkalom.

Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 231-481859
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/04/2018
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/04/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2) és III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.

5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egymással gépészeti és egyéb technológiai megoldásokkal összefüggő, egybekapcsolandó épületek komplex tervezési feladatához kapcsolódnak, amelyeknek egységesen illeszkedniük kell a már kialakított külső környezethez, így azok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné. Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.

6.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, összege: 1 500 000- HUF. A befizetés helye: vagy az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.

8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.

9.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a II.2.4) ponttól:

Kiviteli tervdokumentáció: 6 db papír és 4 db elektronikus példányban (2 pld. CD és 2 pld. pendrive; pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban). A kiviteli tervdokumentáció részeként tételes tervezői költségvetést (árazott és árazatlan) is kell készíteni .pdf és szerkeszthető excel formátumban. A kivitelezés tervdokumentációnak minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.

Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés és rendelkezésre állás.

A további információkat, a részletes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Folytatás a II.2.5) ponttól:

2. értékelési részszempont: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki részt vett olyan kulturális esemény helyszíneként alkalmas épület építészeti tervezésében, amely épület tartalmaz olyan közösségi teret, amelynek ülőhely-kapacitása minimum 300 fő (igen/nem)

Folytatás a III.1.1) ponttól:

Aj.kérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egys. eu-i közbesz. dokumentumban feltüntetni.

Aj.tevő(k)nek az Aj.kérő Kbt. 69. § (4)bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalm. követelmény fentiekben előírt igazolását.

Folytatás a VI.3) ponttól:

10.) Aj.kérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és a 6.) pontban eredetiben kért dokumentum.

11.) Aj.kérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 millió HUF/esemény, 30 millió HUF/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.

13.) Aj.kérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-4. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján az ajánlati ár értékelési szempontot rögzített, nettó 260 000 000,- HUF értéken adja meg. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen városának kiemelkedő jelentőségű, emblematikus műemléki épülete, amelynek felújítása és az azt előkészítő tervdokumentáció elkészítése kiemelkedő fontosságú a város számára. Ajánlatkérő által rögzített ajánlati árat a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara állásfoglalása is alátámasztja. Jelen tervezési munka összetett, komplex tervezési feladat, ezért a teljesítés minősége Ajánlatkérő számára meghatározóbb jelentőséggel bír az ellenszolgáltatás összegénél, így Ajánlatkérő a tervező kiválasztása során nem az árat, hanem a tervezés minőségi paramétereit kívánja elsődlegesen értékelni oly módon, hogy az ellenszolgáltatás összegét egy olyan értéken rögzíti, mely megítélése szerint megfelelő fedezetet biztosít a beszerzés teljesítésére, és amely összegből szakmailag magas színvonalú, a megrendelői igényeket és a szakmai elvárásokat mindenben maximálisan kielégítő tervcsomag állítható össze. Ajánlatkérő által rögzített ajánlati ártól eltérő megajánlás az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.

15.) A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő idő a felmérési tervdokumentáció szállításának határideje naptári napokban a szerződés hatályba lépésétől számítva.

A koncepciós tervdokumentáció szállításának határideje a felmérési tervdokumentáció leszállítását követő 60. naptári nap.

Az engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követő 100. naptári nap.

A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje az engedélyezési tervdokumentáció szállítását követő 140. naptári nap.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/03/2018