Tjänster - 115368-2017

Visa förkortad version

29/03/2017    S62

Belgien-Bryssel: Diverse undersökningar

2017/S 062-115368

Förhandsmeddelande

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Postadress: avenue de Beaulieu 25
Ort: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Se punkt II.8 i avsnitt II.B

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: kommunikationsnät, innehåll och teknik.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II.B: Upphandlingens föremål (Varor eller tjänster)

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Diverse undersökningar
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Medvetet ej ifylld.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79419000 Utvärderingskonsulttjänster, 79310000 Marknadsundersökningar, 73210000 Forskningsrådgivning

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Nätverk för digitala innovationsnav – SMART 2017/0001
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Syftet är att förbättra potentialen hos digitala nav och acceleratorer runt om i Europa för att få dem att arbeta tillsammans, utveckla gemensamma projekt och bygga ett digitalt samfund som kan öka den europeiska konkurrenskraften.
Målet är att koppla samman alla europeiska digitala intressenter och nav för att utveckla en integrerings- och samarbetsplan som utformats för att ta fram gemensamma projekt och inrättandet av europeiska digitala acceleratorer som kan använda den fulla potential som finns runt om i Europa.
Den förberedande åtgärden kommer att bestå av följande:
— Fastställande av nav- och acceleratornätverket och av komparativa fördelar och potential avseende multiplikativ verkan därav.
— Bedömning av deras nuvarande status och deras utvecklings- och samarbetspotential.
— Inrättande av en aktiv och motiverad arbetsgrupp av experter och intressenter.
— Framtagning av en gemensam plan för integrering på grundval av konkreta projekt.
— Utarbetande av politiska lösningar som kan bidra till att stärka banden och samarbetet mellan de europeiska naven och acceleratorerna.
Denna åtgärd ska bygga på befintliga initiativ och komplettera dem. Målet är även att fastställa konkreta instrument för att integrera innovation och att utnyttja tillgängliga resurser i nätverk av digitala innovationsnav i Europa.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, A1.

E-post: cnect-a1@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Undersökning om genomförandet av nätneutralitetsbestämmelserna i TSM-förordningen – SMART 2017/0011
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Syftet med undersökningen är att bidra till utarbetandet av kommissionens rapport om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120. Inom ramen för undersökningen ska följande uppgifter ingå:
1) Samla in sakuppgifter om det faktiska genomförandet av nätneutralitetsbestämmelserna i förordningen av de nationella regleringsmyndigheterna runt om i EU:s medlemsstater.
2) Tillhandahålla en bedömning av detta genomförande där man särskilt ser på hur de nationella regleringsmyndigheterna (national regulatory authorities – NRAs) har tagit Berecs riktlinjer i beaktande.
3) Vid behov föreslå alternativ för möjliga ändringar av förordningen med beaktande av teknisk och marknadsmässig utveckling.
Genom undersökningen ska alla delar av förordningen bedömas, med särskild hänsyn till de känsligaste frågorna som togs upp under utarbetandet av förordningen och riktlinjerna, inbegripet följande:
— Regleringshanteringen av affärsmetoder, särskilt avseende nollsats.
— De nationella regleringsmyndigheternas bedömning av trafikstyrningspraxis, med särskild hänsyn till rimlig trafikstyrning och de 3 särskilda undantag som tillåts i förordningen för särskild trafikstyrning.
— Bedömning av specialiserade tjänster och deras samverkan med internetanslutningstjänsten.
— De nationella regleringsmyndigheternas genomförande av de öppenhetskrav som ingår i förordningen.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, B1.

E-post: cnect-b1@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Undersökning till stöd för en konsekvensbedömning om framtida bandbreddsbehov för 5G-utvecklingen inom unionen – SMART 2017/0015
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Band över 24 GHz (så kallade mm-vågor) är lämpliga för trådlös kommunikation på kort avstånd vid mycket höga hastigheter med användning av en mycket stor bandbredd. Efter de planerade åtgärderna i åtgärdsplanen för 5G (5G action plan – 5GAP) avseende att göra radiospektrum lägligt tillgängligt för 5G-tjänster bör kommissionen utfärda relevanta tekniska harmoniseringsåtgärder för spektrumband över 24 GHz som måste åtföljas av en konsekvensbedömning. Denna undersökning ska stödja kommissionen vid bedömningen av konsekvenserna av teknisk harmonisering av högprioriterade mm-vågsband (inbegripet banden som avser 26 GHz, 32 GHz och 40 GHz) till stöd för 5GAP. Det kommer att innebära särskild granskning av befintliga tjänster (såsom satellit eller fast trådlös) och deras samexistens med nya markbundna 5G-tjänster vad gäller samlade socioekonomiska fördelar och kostnader.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, B4.

E-post: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Bredband: genomförande av ett europeiskt gigabitsamhälle: bidrag till konsekvensbedömningen för FBR – SMART 2017/0018
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Syftet med undersökningen är att bidra till den konsekvensbedömning (impact assessment – IA) som åtföljer kommissionens förslag om den nya FBR genom att fastställa omfattningen av insatsen med anknytning till bredband och sedan kvantifiera finansieringsbehoven. Vid undersökningen ska i synnerhet finansieringsbehov beaktas, med anknytning till följande strategiska mål som fastställs i meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle” {SWD(2016) 300 final}:
— Gigabit-konnektivitet för alla viktiga socioekonomiska drivkrafter såsom skolor, transportknutpunkter och viktiga tillhandahållare av offentliga tjänster samt starkt digitaliserade företag.
— Alla tätortsområden och alla större marktransportvägar bör ha kontinuerlig 5G-täckning.
— Alla europeiska hushåll, oavsett om det rör sig om hushåll på landsbygden eller i städer, kommer att ha tillgång till internet med en hastighet på minst 100 Mbit/s nedlänk, uppgraderingsbar till gigabithastighet.
För vart och ett av dessa mål kommer man i undersökningen att kvantifiera övergripande finansieringsbehov, fastställa potentiella projekt eller processer för uppkomsten av sådana projekt och man kommer att analysera i vilken utsträckning uppfyllandet av ett visst mål bör finansieras på EU-nivå och kommer då att kvantifiera nödvändig finansiering inom ramen för den nya FBR. För det andra ska man inom ramen för undersökningen fastställa finansieringsbehov på området initiativ för gratis trådlöst, särskilt med hänsyn till lärdomar som dragits från den första etappen av genomförandet av WiFi4EU-initiativet. Genom undersökningen ska det bedömas huruvida detta initiativs storlek och/eller omfattning bör utökas, i synnerhet mot andra åtgärder främst på efterfrågesidan. För det tredje ska man genom undersökningen bedöma finansieringsbehov med anknytning till tekniskt stöd/kunskapsöverföring/andra former av programstöd.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, B5.

E-post: cnect-b5@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster och företag i Europa – SMART 2017/0044
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Genom undersökningen ska man utreda genomförbarheten och förbereda för ett möjligt införande avseende en europeisk blockkedjeinfrastruktur som gör det möjligt för industrier, medborgare och offentliga myndigheter att utnyttja avancerade tjänster baserade på smarta kontrakt, smart användning/utbyte av data, genom tillitsfulla, oföränderliga, öppna och bestyrkta, distribuerade register. Det bör tjäna fall för särskild användning som är typiska för ansvar avseende den offentliga sektorn och behandla mer specifikt tjänster som levereras gränsöverskridande och sektorsöverskridande.
Det ska bygga på befintliga blockkedjeinitiativ, inbegripet de som redan inletts på nationell nivå eller lokal nivå/stadsnivå, och vara i förbindelse med andra relevanta EU-åtgärder.
Genom undersökningen ska man särskilt undersöka möjlig interoperabilitet mellan (eller integrering av) blockkedjeinfrastruktur och byggstenar, särskilt de som utvecklats inom ramen för programmet för Fonden för ett sammanlänkat Europa (t.ex. hur FSE-byggstenarna för e-identifiering, e-kontroll, företagregister etc., kan integreras eller kopplas samman med en blockkedjeinfrastruktur).
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79310000 Marknadsundersökningar, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, F3.

E-post: cnect-f3@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ram avseende bästa praxis för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet – SMART 2017/0066
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Analys av de rättsliga miljöer där internethjälplinjer som bearbetar rapporter om innehåll som avser sexuella övergrepp mot barn på internet arbetar. Resultaten av undersökningen kommer att bidra till konkreta rekommendationer om hur hjälplinjer och nätverket av hjälplinjer kan förbättra deras kapacitet och förmåga samt utvidga deras portfölj för att bidra till ett effektivt avlägsnande av material med sexuella övergrepp mot barn (child sexual abuse material – CSAM). En kvalitativ undersökning kommer att omfatta alla EU:s medlemsstater och fastställa de utmaningar och hinder som möter hjälplinjerna som hanterar innehåll som avser sexuella övergrepp mot barn. Undersökningen kommer att innefatta en omfattande och grundlig analys av den specifika situationen i varje medlemsstat och innehålla följande:
— En beskrivning av hur och enligt vilken rättslig grund hjälplinjerna arbetar med olika intressenter såsom brottsbekämpande organ, ministerier och leverantörer av värdtjänster på internet.
— En bedömning av effektiviteten i de förfaranden som tillämpas för samarbete med intressenter och för avlägsnande och övervakning av innehållet som bedöms som innehåll som avser sexuella övergrepp mot barn på nationell nivå, på EU-nivå och global gränsöverskridande nivå.
— En bedömning av lämpligheten hos den tekniska infrastrukturen, inbegripet säkerhetsåtgärder.
— En bedömning av resultatindikatorer.
— En bedömning av hjälplinjernas datahantering.
— En bedömning av hjälplinjernas synlighet.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, G3.

E-post: CNECT-g3@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Analys av de genomförandealternativ som fastställts för de genomförandeakter som anges i webbtillgänglighetsdirektivet (tekniska specifikationer, tillgänglighetsutlåtanden, metoder för övervakning och rapporteringssystem) – SMART 2017/0068
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
I webbtillgänglighetsdirektivet, som offentliggjordes i december 2016 och enligt vilket det krävs att kommissionen ska ha antagit genomförandeakterna vid slutet av 2018, fastställs följande:
i) En metod för övervakning.
ii) Ett rapporteringssystem.
iii) En mall för tillgänglighetsutlåtanden.
iv) Tekniska specifikationer för tillgänglighet avseende mobila applikationer.
Syftet med undersökningen är att samla in och analysera information för att utvärdera och bedöma konsekvenserna av de alternativ för genomförande som fastställts under utarbetandet av ovannämnda genomförandeakter.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, G3.

E-post: cnect-g3@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Utarbetande av politisk vägledning för medlemsstaterna i att tillämpa resultatet av analys och rapportering avseende riktmärkningsdata beträffande e-förvaltning – SMART 2017/0076
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 10: Marknads- och opinionsundersökningar
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Undersökningen kommer att grundas på tidigare delar av EU:s referensundersökning, datainsamling och rapportering avseende statusen för tillhandahållande av e-förvaltningstjänster i EU:s 28 medlemsstater (och därutöver) samt tillhandahållande av insikter på nationell nivå. Huvudsyftet med undersökningen är att grundligt återanalysera datainsamlingen och rapporteringen med en tydlig vinkling avseende att ta fram landsspecifika samt övergripande politiskt genomförbara rekommendationer.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79310000 Marknadsundersökningar

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, H4.

E-post: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Elektroniskt id-kort/mobil-ID för migranter och bedömning av luckor för framtida FoU inom området – SMART 2017/0078
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Den digitala utvecklingspolitiken syftar till att utföra verksamhet i form av uppsökande politiskt arbete avseende den digitala inre marknaden (digital single market – DSM) riktad mot utvecklings- och tillväxtekonomier samt främja våra idéer om effekterna av digital teknik och digitala tjänster på nationers hållbara utveckling. Inom ramen för detta initiativ skulle en viktig åtgärd vara att tillhandahålla en lämplig och säker identifiering, vilket är en förutsättning för att människor ska kunna vara medborgarna i sina länder, som tillåter utövandet av medborgerliga rättigheter som röstning, tillgång till rättssystem och hälso- och sjukvårdssystem. Detta underlättar både tillgång till grundläggande tjänster som utbildning eller socialt stöd och uppfyllandet av skyldigheter som betalning av skatt och underlättar även gränsöverskridande förflyttningar.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, H4.

E-post: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Från öppen förvaltning till datadrivna tjänster med mervärde – SMART 2017/0079
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
I strävandet efter strategin för öppen förvaltning finns det ett ökat intresse i att röra sig i riktning mot öppna data och återanvändbara, modulära tjänster som kan monteras med hjälp av sina gränssnitt (API) för att underlätta inrättandet av nya tjänster. Dessutom kan en kombination av dessa med stordatauppsättningar ha stor potential avseende tillhandahållande av tjänster i realtid. Genom undersökningen ska det utforskas hur den offentliga sektorn kan dra nytta av ett öppet API-ekosystem. Inom ramen för undersökningen kommer man att utföra en lönsamhetsanalys av värdet av API-ekonomin för att bättre förstå dess potentiella ekonomiska inverkan och undersöka hinder (rättsliga, tekniska, etc.) för att uppnå den. Genom undersökningen ska det även fastställas hur stordata kan integreras i ekosystemet (rättsligt, tekniskt etc.) och vilka ytterligare fördelar (ekonomiska, sociala etc.) detta skulle medföra.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, H4.

E-post: cnect-h4@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Undersökning om öppenhet i algoritmer och främjande av mediekunskap/egenmakt online – SMART 2017/0081
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 10: Marknads- och opinionsundersökningar
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Syftet med denna undersökning är att undersöka följande frågor: Vad är medvetenhetsnivån bland den europeiska befolkningen om förekomsten av algoritmer som organiserar resultatet från sökmotorer och sociala medieflöden? Vad är medvetenhetsnivån bland den europeiska befolkningen om den roll som dessa algoritmer spelar i filtrering och organisering av onlineinnehåll? Vilka antaganden gör medborgarna avseende det redaktionella ansvaret hos innehållsredaktörer? Hur påverkar denna medvetenhetsnivå uppfattningen om tillförlitligheten hos onlineinnehåll bland europeiska medborgare? Vilka möjligheter finns för att förbättra den övergripande förmågan hos innehållsredaktörtjänster online så att användare kan bedöma kvaliteten på innehållet de konsumerar online? Vilka kognitiva frågor ger nuvarande praxis upphov till ur ett beteendeekonomiskt perspektiv?
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79310000 Marknadsundersökningar

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, I1.

E-post: cnect-i1@ec.europa.eu

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Utarbetande av konsekvensbedömning i efterhand – Kreativa Europa. Bedömning av den finansiella klyftan avseende eget kapital och skuldfinansiering för SMF från de kulturella och kreativa sektorerna – SMART 2017/0085
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: nej
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Undersökningen ska inriktas på en omfattande kartläggning och utvärdering av tillgång till eget kapital och skuldfinansiering och kommer i slutändan att bidra till konsekvensbedömningen för efterträdaren till programmet Kreativa Europa. Syftet med undersökningen innefattar en detaljerad förhandsutvärdering där fel eller brister på marknaden eller investeringssituationer som inte är optimala fastställs och investeringsbehov med tanke på de politiska målen med anknytning till företag och organisationer från de kulturella och kreativa sektorerna bedöms.
Totalt belopp för de kontrakt som ska inledas inom kategorierna 10 och 11: 4 740 000 EUR.

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73210000 Forskningsrådgivning, 79419000 Utvärderingskonsulttjänster

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Ansvarig enhet: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, I3.

E-post: cnect-i3@ec.europa.eu

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Information om reserverade kontrakt

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja

Ange vilket/vilka projekt och/eller program: https://ec.europa.eu/digital-single-market/

VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Information om det allmänna regelverket
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
17.3.2017