Diensten - 115369-2017

29/03/2017    S62

België-Brussel: Terbeschikkingstelling van specifiek personeel (receptiemedewerkers, gidsen, receptionisten, secretariaatsmedewerkers) voor het Europees Parlement in Straatsburg

2017/S 062-115369

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Communication
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: voor perceel 1 (epstrasbourg@ep.europa.eu) en voor perceel 2 (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
E-mail: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terbeschikkingstelling van specifiek personeel (receptiemedewerkers, gidsen, receptionisten, secretariaatsmedewerkers) voor het Europees Parlement in Straatsburg.

Referentienummer: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79610000 Plaatsing van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement, directoraat-generaal Communicatie, schrijft onderhavige aanbesteding uit met het oog op de terbeschikkingstelling van specifiek personeel, receptiemedewerkers, receptionisten, gidsen en secretariaatsmedewerkers voor het beheer, de ontvangst en de begeleiding van bezoekersgroepen of individuele bezoekers in de verschillende gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verlening van diensten van receptie- en secretariaatsmedewerkers voor het Parlamentarium in Straatsburg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europees Parlement in Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Om het hoofd te bieden aan het alsmaar stijgende aantal bezoekaanvragen wenst het Europees Parlement een beroep te doen op de terbeschikkingstelling van receptiepersoneel: 2 vaste medewerkers, dit kan oplopen tot 5 receptiemedewerkers volgens de planning van de ingeschreven bezoekers, en 1 secretariaatsmedewerker die met name instaat voor het beheer van de planning van de bezoeken.

De contractant moet aan het Voorlichtingsbureau van Straatsburg van het Europees Parlement receptiemedewerkers ter beschikking stellen voor het beheer en de begeleiding over een vastgelegde route van bezoekersgroepen die vooraf zijn ingeschreven, met name op de vestiging van het Parlamentarium van Straatsburg.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Inschrijvingen voor perceel 1 moeten worden verzonden naar het volgende adres:

Europees Parlement, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANKRIJK.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verlening van diensten van receptiemedewerkers/gidsen, receptionisten voor de bezoekprogramma's EUVP en Vissem in het Europees Parlement in Straatsburg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europees Parlement van Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 bestrijkt de behoeften op het gebied van diensten van receptiemedewerkers, receptionisten en gidsen in het kader van de 2 onderstaande bezoekprogramma's:

1. „European Union Visitors Programme” (EUVP);

2. „Visits and Seminars” van het Europees Parlement (Vissem).

De contractant moet vanaf januari 2018 aan de eenheid EUVP en de eenheid Vissem van het Europees Parlement receptiemedewerkers, receptionisten en gidsen ter beschikking stellen voor het beheer van de bezoekersgroepen tijdens de weken dat de parlementaire zittingen in Straatsburg plaatsvinden.

Voor EUVP moet de contractant receptiemedewerkers/gidsen ter beschikking stellen om diverse individuele studieprogramma's van hooggeplaatste personen van derde landen te beheren, hen te begeleiden bij talrijke vergaderingen en hen de toegang tot en het gebruik van de verschillende diensten te tonen en uit te leggen.

Voor Vissem moet de contractant receptiemedewerkers ter beschikking stellen voor de begeleiding van de deelnemers van bezoekersgroepen en individuele bezoekers in het gebouw Louise Weiss (LOW) van het Europees Parlement in Straatsburg. Het is mogelijk dat de medewerkers een zeer groot aantal groepen moeten beheren. Dit kan gaan tot 80 groepen tijdens zeer drukke zittingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Inschrijvingen voor perceel 2 moeten worden verzonden naar het volgende adres:

Europees Parlement, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, BELGIË.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

voor perceel 1: Europees Parlement, direction générale de la communication, bureau d'information de Strasbourg, entrée „Firmes”, bureau TO2/0145, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANKRIJK;

voor perceel 2: Europees Parlement, salle PHS 0C11, entrée groupes de visiteurs, Wiertzstraat, 1047 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen dit mee te delen via e-mail naar het volgende adres:

voor perceel 1: epstrasbourg@ep.europa.eu

voor perceel 2: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2019-2020.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2017