Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 115369-2017

29/03/2017    S62    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av specifik personal (för utförande av receptions- och guideuppgifter samt sekreteraruppgifter) för Europaparlamentet i Strasbourg

2017/S 062-115369

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Communication
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: för del 1 (epstrasbourg@ep.europa.eu) och för del 2 (vissem-secretariat@europarl.europa.eu)
E-post: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2245
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av specifik personal (för utförande av receptions- och guideuppgifter samt sekreteraruppgifter) för Europaparlamentet i Strasbourg

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2017/170.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79610000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Generaldirektoratet för kommunikation vid Europaparlamentet inleder denna anbudsinfordran avseende tillhandahållande av specifik personal (för utförande av receptions- och guideuppgifter samt sekreteraruppgifter) i syfte att hantera, välkomna och beledsaga enskilda besökare eller grupper därav i Europaparlamentets olika byggnader i Strasbourg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av receptionspersonal och sekreterartjänster för Parlamentarium i Strasbourg

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europaparlamentet i Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet skulle vilja att receptionspersonal görs tillgänglig i syfte att hantera det ständigt växande antalet begäranden om besök. Detta kommer att inbegripa 2 fast anställda, vilket kan komma att bli upp till 5 receptionister beroende på schemat för registrerade besökare och 1 sekreterare som särskilt ansvarar för hantering av besöksschemat.

Uppdragstagaren uppmanas att tillhandahålla Europaparlamentets informationskontor i Strasbourg receptionspersonal för att hantera grupper av besökare som har registrerat sig i förhand och att förse dem med information under en fastställd rundtur, i synnerhet på platsen Parlamentarium i Strasbourg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar på 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anbud för del 1 ska skickas till följande adress:

Europaparlamentet, service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg Cedex, FRANKRIKE.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av receptionspersonal/guide och receptionisttjänster för besöksprogrammen ”Europeiska unionens besöksprogram” och ”Besök och seminarier” vid Europaparlamentet i Strasbourg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europaparlamentet i Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2 omfattar krav vad gäller tjänster som tillhandahålls av receptionspersonal, receptionister och guider som en del av de 2 besöksprogrammen nedan:

1. ”Europeiska unionens besöksprogram” (EUVP).

2. Europaparlamentets ”Besök och seminarier” (Visits and Seminars – VISSEM).

Från och med januari 2018 kommer uppdragstagaren att uppmanas att förse Europaparlamentets EUVP- och VISSEM-enheter med receptionspersonal, receptionister och guider för att hantera besökande grupper under veckorna för parlamentssession i Strasbourg.

Vad gäller EUVP kommer uppdragstagaren att tillhandahålla guider/receptionspersonal för att hantera de olika enskilda studiebesöksprogrammen för tjänstemän på hög nivå från utanför EU, guida dem under deras många sammanträden, såväl som visa och förklara för dem hur de kan få tillgång till och utnyttja olika tjänster.

Vad gäller VISSEM kommer uppdragstagaren att erfordras att tillhandahålla receptionspersonal för att beledsaga enskilda besökare samt deltagare i besöksgrupper inom ramen för VISSEM i Europaparlamentets Louise Weiss-byggnad (LOW) i Strasbourg. Personalen kan komma att erfordras att hantera ett väsentligt antal grupper (upp till 80 under sessioner med hög belastning).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar på 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anbud för del 2 ska skickas till följande adress:

Europaparlamentet, service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIEN.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/05/2017
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/05/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

För del 1: Europaparlamentet, direction générale de la communication, bureau d'information de Strasbourg, entrée «Firmes», bureau TO2/0145, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANKRIKE.

För del 2: Europaparlamentet, salle PHS 0C11, entrée groupes de visiteurs, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

För att inte nekas tillträde ska anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen bekräfta sin närvaro senast 2 arbetsdagar före datumet för anbudsöppningen via e-post till följande:

För del 1: epstrasbourg@ep.europa.eu

För del 2: vissem-secretariat@europarl.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2019-2020.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU)
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike

Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/03/2017