Usługi - 1154-2016

Wyświetl widok skrócony

05/01/2016    S2    Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Łubnice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2016/S 002-001154

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Łubnice
Adres pocztowy: ul. gen. Sikorskiego 102
Miejscowość: Łubnice
Kod pocztowy: 98-432
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Łubnice
Osoba do kontaktów: Joanna Świątczak
E-mail: przetargi@uglubnice.com.pl
Tel.: +48 6278470-27/28
Faks: +48 627847015

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.uglubnice.com.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

Kod NUTS PL116 Sieradzki

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Łubnice, dla których Gmina Łubnice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 2.1.2017
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 113).
Zgodnie z art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: tak
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.12.2015