TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 11543-2022

10/01/2022    S6

Polska-Giżycko: Rękawice jednorazowe

2022/S 006-011543

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 242-637030)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 385294919
Adres pocztowy: Warszawska 41
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Wojnowska
E-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl
Tel.: +48 874296645
Faks: +48 874296630
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozgiz.pl
Adres profilu nabywcy: www.zozgiz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Numer referencyjny: PN/21/11/21
II.1.2)Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 242-637030

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: