Tjänster - 115489-2018

15/03/2018    S52    Tjänster - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Sverige-Norrköping: Städning av byggnader

2018/S 052-115489

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 559028-5747
Postadress: Norra Promenaden 100
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE
Postnummer: 601 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Ljung
E-post: niklas.ljung@norrevo.se
Telefon: +46 11-155136

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norrevo.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/norrkopingsbk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35853
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/norrkopingsbk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35853
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lokalvård evenemangsfastigheter i Norrköping och Linköping

Referensnummer: UH-2018-13
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911200
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser lokalvård(regelmässig städning, storstädning (hög höjd), golvvård och fönsterputs av evenemangsfastigheter i Norrköping och Linköping.

De fastigheter som omfattas är Louis De Geer (inkl. lokaler i kontors- och konferensfastigheten ”Vingen”, Flygeln, Värmekyrkan, ”Strykbrädan”), Östgötateaterns teaterhus i Norrköping och Linköping, kontor och verkstadslokaler kopplade till Östgötateaterns verksamhet samt en övernattningslägenhet. För uppdraget finns tre olika beställare, förutom Norrevo Fastigheter AB även Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB och Scenkonstbolaget i Östergötland AB.

Avtal kommer att tecknas i 2 år from 1,1,2019 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911200
90911300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser lokalvård(regelmässig städning, storstädning (hög höjd), golvvård och fönsterputs av evenemangsfastigheter i Norrköping och Linköping.

De fastigheter som omfattas är Louis De Geer (inkl. lokaler i kontors- och konferensfastigheten ”Vingen”, Flygeln, Värmekyrkan, ”Strykbrädan”), Östgötateaterns teaterhus i Norrköping och Linköping, kontor och verkstadslokaler kopplade till Östgötateaterns verksamhet samt en övernattningslägenhet. För uppdraget finns tre olika beställare, förutom Norrevo Fastigheter AB även Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB och Scenkonstbolaget i Östergötland AB.

Avtal kommer att tecknas i 2 år from 1.1.2019 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 år

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/04/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/08/2018
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/03/2018