Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 11558-2022

10/01/2022    S6

Polen-Krakau: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 006-011558

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 002-002306)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza
Postanschrift: ul. Nawojki 11
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-072
Land: Polen
E-Mail: procurement@sanoscience.org
Telefon: +48 123072737
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://sano.science
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/sano_czmo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych i akcesoriów

Referenznummer der Bekanntmachung: 36/2021/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych do wizualizacji 3D, zestawów komputerowych, komputera przenośnego, dostawa akcesoriów komputerowych i urządzeń peryferyjnych takich jak routery WiFi, dyski zewnętrzne, etui na laptopa, słuchawki, pendrive, drukarki, nagrywarki, tablety, HUB USB, podkładki pod mysz, oraz podkładki pod mysz i klawiaturę. W skład jednego zestawu komputerowego wchodzi komputer przenośny, dwa monitory, stacja dokująca, oraz klawiatura wraz z myszą. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część I - Komputery i akcesoria do wizualizacji 3D

Część II - Komputery typ A oraz urządzenia peryferyjne

Część III - Komputery typ B oraz urządzenia peryferyjne

Część IV - Komputer przenośny i tablet

Część V - Akcesoria komputerowe oraz urządzenia peryferyjne

Część VI - Tablet oraz akcesoria

W cenie oferty powinna zostać uwzględniona dostawa wraz z wniesieniem oraz gwarancja.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/01/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 002-002306

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że:

a) dla Części I zamówienia- Komputery i akcesoria do wizualizacji 3D

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej

1 zamówienie (na podstawie jednej umowy), polegające na wykonaniu dostaw

komputerów o wartości co najmniej 20 000 złotych netto.

b) dla Części II zamówienia- Komputery typ A oraz urządzenia peryferyjne

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej

1 zamówienie (na podstawie jednej umowy), polegające na wykonaniu dostaw

komputerów o wartości co najmniej 150 000 złotych netto.

c) dla Części III zamówienia- Komputery typ B oraz urządzenia peryferyjne

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej

1 zamówienie (na podstawie jednej umowy), polegające na wykonaniu dostaw

komputerów o wartości co najmniej 100 000 złotych netto.

d) dla Części V zamówienia- Akcesoria komputerowe oraz urządzenia

peryferyjne

w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej

1 zamówienie (na podstawie jednej umowy), polegające na wykonaniu dostaw

akcesoriów komputerowych lub urządzeń peryferyjnych o wartości co najmniej

15 000 złotych netto.

W przypadku wykazywania się przez Wykonawcę zdolnością zawodową

(doświadczeniem) w zakresie zamówień będących w trakcie realizacji, Zamawiający

uzna warunek za spełniony, jeżeli część zamówienia została wykonana w kwocie

wymaganej dla danej części określonej w lit a-d powyżej do upływu terminu składania

ofert

Dla części IV i VI nie przewidziano warunków udziału w postępowaniu.

(dotyczy części I, II, III, V) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej (doświadczenia) wykonawca złoży

na wezwanie wykaz dostaw wykonanych , w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw),dat wykonania (dat

rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały

wykonane, a także dowody, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub

zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (np. protokół odbioru lub ogłoszenie

o wykonaniu umowy, zawierający klauzulę wskazującą na dochowanie należytej

staranności przez wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Pozostałe informacje w SWZ.

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:
muss es heißen:

nie dotyczy

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:
muss es heißen:

nie dotyczy

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy:
Anstatt:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono

tylko jedną ofertę.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

muss es heißen:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono

tylko jedną ofertę.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

5. Wszystkie warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ odpowiednim dla danej części zamówienia.

6. Cała dokumentacja dostępna na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/sano_czmo

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.