Dostawy - 115669-2020

10/03/2020    S49    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Sprzęt sieci gazowniczej

2020/S 049-115669

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Lubicz 25A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-503
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stachnik, Barbara Urban, Elżbieta Turek, Tomasz Kusia
E-mail: przetargi@inig.pl
Tel.: +48 124210033
Faks: +48 124303885

Adresy internetowe:

Główny adres: www.inig.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.inig.pl/zamowienia-pub
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Adaptacja miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M z dostawą szaf kontenerowych i modułów interfejsu komunikacyjnego

Numer referencyjny: DZ 2710-9/20
II.1.2)Główny kod CPV
39340000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M wraz z dostawą szaf kontenerowych oraz modułów interfejsu komunikacyjnego w 2020 roku. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki gwarancji określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000
51220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

A: Obiekty gazownicze zlokalizowane na terenie: OZG Lublin, Opole, Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, POLSKA

B: Obiekty gazownicze zlokalizowane na terenie: OZG Zabrze, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki gwarancji określa pkt III i pkt IV SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zobowiązuje się zamówić usługę adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M wraz z dostawą szaf kontenerowych w ilości 50 sztuk, oraz modułów interfejsu komunikacyjnego w ilości 51 sztuk, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o max. do 10 adaptacji LUB/I max. do 10 sztuk dostaw szaf kontenerowych LUB/I max. do 10 sztuk modułów interfejsu komunikacyjnego w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, co w tym momencie jest nie możliwe do przewidzenia. W przypadku zwiększenia się zapotrzebowania realizacja dodatkowych usług i/lub dostaw, w ramach prawa opcji, wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) na warunkach i za cenę przedstawioną w ofercie.

Termin realizacji dodatkowych usług i dostaw (realizacji prawa opcji): najpóźniej do 15 grudnia 2020 r., przy czym Zamawiający do dnia 30 września 2020 r. poinformuje Wykonawcę (pisemnie, mailowo) o konieczności realizacji dodatkowych usług i dostaw.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga w postępowaniu wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości, terminu i sposobu wniesienia wadium zawarte są w pkt VIII SIWZ.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty określone w pkt XVI SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp);

2. spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp), dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: za spełniających powyższy warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy:

A. wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 15 usług adaptacji miejsc instalacji analizatorów THT zlokalizowanych na obiektach zakładów gazowniczych – w ramach jednego zamówienia/jednej umowy,

— dostawę co najmniej 15 szt. szaf kontenerowych przystosowanych do użytkowania w nich urządzeń wykorzystujących gaz ziemny i instalowanych na obiektach zakładów gazowniczych – w ramach jednego zamówienia/jednej umowy,

— dostawę co najmniej 15 szt. modułów interfejsu komunikacyjnego przystosowanych do współpracy z analizatorami procesowymi pracującymi na obiektach zakładów gazowniczych jako wyposażenie do zapewnienia przekazu danych telemetrycznych i odpowiadają funkcjonalnie opisanym w SIWZ – w ramach jednego zamówienia/jednej umowy.

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku wykazania wszystkich ww. usług i dostaw.

oraz

B. dysponują zespołem, w którego skład wejdą osoby posiadające uprawnienia energetyczne i gazowe:

1. co najmniej 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacja w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, i montażu grupa 1 pkt 2, 3, 7, 9, 10;

2. co najmniej 1 osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru w zakresie konserwacji, obsługi, kontrolno-pomiarowym i montażowym grupa 1 pkt 2, 3, 7, 9, 10;

3. co najmniej 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacja grupa 3 pkt 2–8, 10;

4. co najmniej 1 osoba skierowane do realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru grupa 3 pkt 2–8, 10.

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania ww. uprawnień przez jedną lub dwie osoby.

Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający, na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje o możliwości wspólnego ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (np. z producentami/dostawcami szaf kontenerowych i interfejsów komunikacyjnych). Wspólne ubieganie się o zamówienie pozwala na wspólne spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Instytutu w Krakowie przy ul. Lubicz 25A, POLSKA, I p., pok. 107.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

A) w celu potwierdzania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

• wykazu wykonanych usług i dostaw (Załącznik nr 4 do SIWZ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 5 do SIWZ);

B) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej żądany dokument (zgodnie z §10 ust. 1 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. poz. 1126 z późn. zm.),

— aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania,

— oświadczenie Wykonawcy:

i) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

ii) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

iii) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716).

2. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawcę nie mającego siedziby na terenie Polski określone są w pkt VI ppkt 5 SIWZ.

3. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp określone są w pkt VI ppkt 6 SIWZ.

4. Podany w ogłoszeniu 2 miesięczny okres związania z ofertą należy traktować jako 60 dniowy okres związania z ofertą.

5. Sposób sporządzenia oferty oraz wszystkie dokumenty jakie powinny być załączone do oferty opisane są w pkt X SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium – szczegóły w pkt VIII SIWZ.

7. Informacje dotyczące RODO w pkt XIX SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.:

a) dokonania przez Zamawiającego zmiany miejsc wykonania usług i dostaw w przypadku wystąpienia formalnych lub technicznych utrudnień niezależnych od Zamawiającego;

b) z powodu siły wyższej.

Szczegóły dotyczące zmiany umowy zapisane są w pkt XVI ppkt 5 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,przysługują środki ochrony prawnej - odwołanie, skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa dział VI, rozdział 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2020