TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 11567-2022

10/01/2022    S6

Polska-Sokółka: Urządzenia medyczne

2022/S 006-011567

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 248-655682)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gen Władysława Sikorskiego 40
Miejscowość: Sokółka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 16-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dowgiert Andrzej
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Tel.: +48 0857220464
Faks: +48 0857220464
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalsokolka.pl
Adres profilu nabywcy: https://szpitalsokolka.ezamawiajacy.pl/app/login

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne

Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2021
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Postępowanie prowadzone na podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-655682

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 29/04/2022

Powinno być:

Koniec: 10/05/2022

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 29/04/2022

Powinno być:

Koniec: 10/05/2022

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 29/04/2022

Powinno być:

Koniec: 10/05/2022

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 29/04/2022

Powinno być:

Koniec: 10/05/2022

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Koniec: 29/04/2022

Powinno być:

Koniec: 10/05/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1A-5A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 17/01/2022

Powinno być:

Data: 28/01/2022

Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1A-5A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 17/01/2022

Powinno być:

Data: 28/01/2022

Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1A-5A
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

VII.2)Inne dodatkowe informacje: