Szolgáltatások - 115732-2016

Normál nézet megjelenítése

05/04/2016    S66    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2016/S 066-115732

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Tervezési szerződés az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány (MT) és Környezeti Hatástanulmány (KHT) kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése (A060.05) tárgyában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Megrendelő székhelye, 1134 Budapest, Váci út 45.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Tervezési szerződés az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány (MT) és Környezeti Hatástanulmány (KHT) kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése (A060.05) tárgyában.
Tervezési feladat a meglévő KKK által elkészített „KözOp-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-horvát határszakaszon” dokumentáció által tartalmazott M60 Pécs-Barcs Tanulmánytervi nyomvonalak felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése, valamint az előzménytervek figyelembe vételével történő további új nyomvonalak keresése, tanulmányterv szinten.
Tervező feladata külön munkarészben Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) készítése.
További tervezési feladat a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály és a vonatkozó EU direktívák és útmutatók szerinti környezeti hatástanulmány kidolgozása, valamint az érintett közösségi jelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációjának elkészítése, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése. A dokumentációnak alkalmasnak kell lennie az ütemezett kiépítéshez szükséges környezetvédelmi eljárás lefolytatásához.
Feladat még a vonatkozó EU-s finanszírozásnak megfelelő Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, amely tartalmazza forgalmi modellezés és vizsgálat készítését (országos forgalmi modell alapján), valamint pénzügyi és közgazdasági költséghaszon-elemzés készítését (CBA).
A környezetvédelmi engedély kiadását követően el kell készíteni a hatályban lévő jogszabályi, illetve Minisztériumi elrendelés szerinti nyomvonal kijelöléshez szükséges dokumentációt.
Egyéb adatok:
— a 2 x 2 sávos gyorsforgalmi út hossza mintegy egybefüggő 70 km hosszú, tervezési sebesség: 130 km/h,
— amennyiben a tervező által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv) alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történő kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 3 %-nak megfelelő összegért tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció, aktualizálását, korszerűségi tervfelülvizsgálatát (jelen szerződés„Tervezési feladat” mellékletében részletezettek szerint), az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását,módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés aktualizálását (A Kbt. 11. § (1) bek. szerinti opcionális rész). Az opcionális részre vonatkozó külön megbízásra megrendelő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A megrendelő és a tervező között az opció lehívására irányuló szerződés a megrendelőtől kézhez kapott megrendelés tervező általi elfogadásával jön létre.
PST kód: A060.05
Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés és Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71320000, 71313000, 90712000, 71356400, 45221000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 296 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
A060.05
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 212-386159 31.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Tervezési szerződés az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány (MT) és Környezeti Hatástanulmány (KHT) kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése (A060.05) tárgyában
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.3.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Unitef' 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. és Viköti Mérnök Iroda Kft. – közös ajánlattevők
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 300 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 296 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: 1. Geotechnika.
2. Geodézia.
3. Úttervezés egyes munkarészei, forgalmi vizsg.
4. Műtárgytervezés.
5. Másodlagos ipari nyersanyag vizsgálat.
6. Területrendezési szakvélemény.
7. Közműtervezés egyes szakágai.
8. Egyes környezetvédelmi munkarészek.
9. Örökségvédelmi hatástanulmány.
10. Előzetes régészeti dokumentáció.
11. Megvalósíthatósági tanulmány egyes munkarészei.
12. Közút biztonsági hatásvizsgálat egyes munkaszakaszai.
13. Egyéb szakági tervezések.
1. Geotechnikai, geodéziai vizsgálatok készítésében és tervezési feladatok ellátásában közreműködés.
2. Egyes útépítési és forgalombiztonsági feladatok ellátása.
3. Egyes műtárgy tervezési feladatok ellátása.
4. Egyes pénzügyi gazdasági vizsgálatok, számítások elvégzése.
5. Egyes környezetvédelmi munkarészek készítése.
6. Régészeti feladatokban való közreműködés.
7. Egyes közmű tervezési feladatok ellátása.
8. Egyes műszaki, tanácsadói feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1. A nyertes ajánlattevőt alkotó gazdasági szereplők megnevezése, székhelye: Unitef' 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) és Viköti Mérnök Iroda Kft. (2481 Velence, Vihar u. 10.)
Az Unitef' 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. középvállalkozásnak minősül.
A Viköti Mérnök Iroda Kft. mikrovállalkozásnak minősül.
2. Az ajánlattevők neve, székhelye:
2.1. Unitef' 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) és Viköti Mérnök Iroda Kft. (2481 Velence, Vihar u. 10.) – közös ajánlattevők;
2.2. Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17–19.);
2.3. Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.)
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdés.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.4.2016