Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 11575-2018

11/01/2018    S7

Polska-Michałów: Usługi leśnictwa

2018/S 007-011575

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów
Adres pocztowy: Michałów 294
Miejscowość: Michałów
Kod NUTS: PL721 Not specified
Kod pocztowy: 28-411
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413771890
Adresy internetowe:
Główny adres: www.radom.lasy.gov.pl/pinczow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_pinczow/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie zasobami leśnymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018

Numer referencyjny: ZG.270.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 355 542.74 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gospodarka leśna w Leśnictwie Włochy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składasię załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. - strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 - układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy,

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Pakiet I - Gospodarka leśna w Leśnictwie Włochy, obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, nasiennictwa,ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 823 158.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 411 579,43 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 411 579,43 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gospodarka leśna w Leśnictwie Góry

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. - strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy,

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Pakiet II - Gospodarka leśna w Leśnictwie Góry, obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, nasiennictwa,ochrony lasu, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 248 578.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 624 289,02 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 624 289,02 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet specjalistyczny pn. Gospodarka szkółkarska

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77200000 Usługi leśnictwa
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku 2018.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynnośc.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1 mają charakter szacunkowy,

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Pakiet III - Pakiet specjalistyczny pn. Gospodarka szkółkarska

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 611 261.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 305 630,72 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 305 630,72 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet specjalistyczny pn. Mechaniczne melioracje agrotechniczne i mechaniczne przygotowanie gleby

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zasięg terytorialny nadleśnictwa Pińczów.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawao lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Pińczów w roku2018.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli lasu wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynnośc.

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakter szacunkowy,

4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w składprzedmiotu zamówienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotuzamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Pakiet IV - Pakiet specjalistyczny pn. Mechaniczne melioracje agrotechniczne i mechaniczne przygotowanie gleby.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 672 544.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wskazana w pkt. II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe w kwocie 336 272,20 PLN oraz 100 % zamówień o których mowa w których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w kwocie 336 272,20 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) Dla Pakietu I

75 000,00 PLN

II) Dla Pakietu II

113 000,00 PLN

III) Dla Pakietu III

56 000,00 PLN

IV) Dla Pakietu IV

61 000,00 PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 12 000,00 PLN.

Dla Pakietu II w wysokości 18 000,00 PLN.

Dla Pakietu III w wysokości 9 000,00 PLN.

Dla Pakietu IV w wysokości 10 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) w okresie następujących po sobie 12 miesięcy wykonał usługi:

I) Dla Pakietu I.

Z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż: 350 000,00 PLN brutto.

II) Dla Pakietu II.

Z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto.

III) Dla Pakietu III.

Z zakresu zagospodarowania lasu na kwotę nie mniejszą niż:

250 000,00 PLN brutto

IV) Dla Pakietu IV.

Z zakresu melioracji agrotechnicznych i mechanicznego przygotowania gleby na kwotę nie mniejszą niż: 300 000,00 PLN brutto.

3.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże że:

I) dla Pakietu I.

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester

Oraz.

Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 2 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Lub.

Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.);

b) dysponuje lub będzie dysponował liczbą co najmniej 1 szt. ciągników uniwersalnych przystosowanych do zrywki drewna lub ciągników specjalistycznych do zrywki drewna,

c) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

II) dla Pakietu II.

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester

Oraz.

Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 3 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Cd. poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Lub.

Skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 4 osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.);

b) dysponuje lub będzie dysponował liczbą co najmniej 1 szt. ciągników uniwersalnych przystosowanych do zrywki drewna lub ciągników specjalistycznych do zrywki drewna,

c) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

III) Dla Pakietu III.

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 sztuką ciągnika wyposażonego w bieg pełzający oraz co najmniej 1 sztuką opryskiwacza

b) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

IV) Dla Pakietu IV.

Dysponuje lub będzie dysponował:

a) co najmniej 1 zestawem składającym się z rozdrabniacza i ciągnika o mocy minimum 100 KM

b) co najmniej 1 sztuką pługofrezarki, 1 sztuką pługa leśnego oraz co najmniej 1 sztuką ciągnika o mocy minimum 100 KM

Jeżeli zostanie złożona oferta na więcej niż jeden pakiet, powyższy warunek zamawiający oceni wspólnie dla tych pakietów wg zasady: 1 harwester na każde rozpoczęte 24 tys. m3 lub 1 pilarz na każde rozpoczęte 2 tys. m3 przewidzianej do pozyskania w pakietach puli drewna, z założeniem, że ludzie i sprzęt mogą się uzupełniać.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Pińczów pokój nr 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, wokresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniuusługpodobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty(w terminach wskazanych w SIWZ):

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawcanie zalegazopłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, zawarcie porozumieniaz właściwym organem podatkowym.

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,;

d) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14i 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążące go porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej wart. 24 ust. 1pkt 15 Pzp)(wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

g) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt5i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

h) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp(wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

i) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ);

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwojuz 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniaorazponiósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przy sługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej wpostępowaniu oudzieleniezamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynnościzamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dnioddnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomośćo okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowejalbo wpostacie lektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesieniaodwołaniawtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestni kompostę powania odwoław czego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwegodla siedziby albomiejsca za mieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KrajowejIzby Odwoławczejwterminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpisprzeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2018