Dodávky - 115757-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

03/04/2015    S66    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Košice: Analyzátor spektra

2015/S 066-115757

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Telegrafia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17081386
Poštová adresa: Lomená 1
Mesto/obec: Košice-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Telegrafia, a.s., Lomená 1, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Harčarufková
E-mail: kharcarufkova@telegrafia.sk
Telefón: +421 556233387

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podnikateľský subjekt
I.3)Hlavná činnosť
Iné: poskytovanie služieb v oblasti rádiokomunikačnej techniky
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Dodanie technologických zariadení - zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Telegrafia, a.s.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Prevádzkové priestory spoločnosti Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice.

Kód NUTS SK042

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a technologických zariadení rozdelená do troch logických celkov v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Logický celok č. 1 – Časť A.
Ethernetový switch 1 ks.
Tablet 1 ks.
Dokovacia stanica 1 ks.
Notebook 1 ks.
Logický celok č. 2 – Časť B.
Priemyselný dig. multimeter pre meranie elektrických veličín – 1 ks.
Osciloskop pre analógové signály 1 ks.
Príslušenstvo na vysokofrekvenčné merania – 1 set.
Teplovzdušná pájkovačka 1 ks.
Oddeľovacie trafo 1 ks.
Vysoko frekvenčné sondy 1 ks.
Tester akumulátorov 1 ks.
UV tlačiareň na potlač predmetov 1 ks.
Logický celok č. 3 – Časť C.
Spektrálny analyzátor 1 ks.
Analyzátor spektra a modulácií 1 ks.
Dvojportový vektorový analyzátor 1 ks.
JTAG adaptér 1 ks.
EMC testovacia komora 1 ks.
Laboratórna teplotná komora 1 ks.
3D tlačiareň 1 ks.
Sústava meracích antén pre EMC merania 1 sada.
Softvér na tvorbu inštalačných balíkov – licencia.
Sada nástrojov pre vývoj softvéru 1 sada.
Sada nástrojov pre profesionálnych vývojárov 1 sada.
SW vývojové nástroje pre analýzu dát a OLAP kocky 1 ks.
Ikony na vývoj softvéru 1 set.
Simulačný softvér pre obvodový dizajn licencia.
Akustická komora 1 ks.
Teplotná skúšobná komora klimatická 1 ks.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorili časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38433300, 32420000, 30213200, 30215000, 30213100, 38300000, 38342000, 38343000, 30232100, 31111000, 38500000, 44320000, 42661100, 42992000, 48900000, 48300000, 42992200

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 320 510 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 178-314282 z 17.9.2014

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Kúpna zmluva č. VBD 2015-03-20 A
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
23.3.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Victor Business Data, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31652352
Poštová adresa: Letná
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: vbd.ke@vbd.sk
Telefón: +421 905580204

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 6 398,76 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 6 503 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 4
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Kúpna zmluva č. VBD 2015-03-20 B
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
23.3.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Victor Business Data, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31652352
Poštová adresa: Letná
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: vbd.ke@vbd.sk
Telefón: +421 905580204

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 54 961,66 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 52 985 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 8
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Kúpna zmluva č. VBD 2015-03-20 C
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
23.3.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Victor Business Data, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31652352
Poštová adresa: Letná
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: vbd.ke@vbd.sk
Telefón: +421 905580204

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 266 516 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 261 022 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 8
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-111SM-1301.
VI.2)Doplňujúce informácie:
Predseda komisie: Ing. Štefan Marčák.
Členovia komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Peter Lenhardt, Tomáš Gášpár.
Člen komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Alica Findrichová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30.3.2015