Dodávky - 115757-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

03/04/2015    S66

Slovensko-Košice: Analyzátor spektra

2015/S 066-115757

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Telegrafia, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17081386
Poštová adresa: Lomená 1
Mesto/obec: Košice-mestská časť Staré Mesto
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Telegrafia, a.s., Lomená 1, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Harčarufková
E-mail: kharcarufkova@telegrafia.sk
Telefón: +421 556233387

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podnikateľský subjekt
I.3)Hlavná činnosť
Iné: poskytovanie služieb v oblasti rádiokomunikačnej techniky
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Dodanie technologických zariadení - zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Telegrafia, a.s.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Prevádzkové priestory spoločnosti Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice.

Kód NUTS SK042 Košický kraj

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a technologických zariadení rozdelená do troch logických celkov v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Logický celok č. 1 – Časť A.
Ethernetový switch 1 ks.
Tablet 1 ks.
Dokovacia stanica 1 ks.
Notebook 1 ks.
Logický celok č. 2 – Časť B.
Priemyselný dig. multimeter pre meranie elektrických veličín – 1 ks.
Osciloskop pre analógové signály 1 ks.
Príslušenstvo na vysokofrekvenčné merania – 1 set.
Teplovzdušná pájkovačka 1 ks.
Oddeľovacie trafo 1 ks.
Vysoko frekvenčné sondy 1 ks.
Tester akumulátorov 1 ks.
UV tlačiareň na potlač predmetov 1 ks.
Logický celok č. 3 – Časť C.
Spektrálny analyzátor 1 ks.
Analyzátor spektra a modulácií 1 ks.
Dvojportový vektorový analyzátor 1 ks.
JTAG adaptér 1 ks.
EMC testovacia komora 1 ks.
Laboratórna teplotná komora 1 ks.
3D tlačiareň 1 ks.
Sústava meracích antén pre EMC merania 1 sada.
Softvér na tvorbu inštalačných balíkov – licencia.
Sada nástrojov pre vývoj softvéru 1 sada.
Sada nástrojov pre profesionálnych vývojárov 1 sada.
SW vývojové nástroje pre analýzu dát a OLAP kocky 1 ks.
Ikony na vývoj softvéru 1 set.
Simulačný softvér pre obvodový dizajn licencia.
Akustická komora 1 ks.
Teplotná skúšobná komora klimatická 1 ks.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorili časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38433300 Analyzátor spektra, 32420000 Sieťové zariadenia, 30213200 Tabletový počítač, 30215000 Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov, 30213100 Prenosné počítače, 38300000 Meracie prístroje, 38342000 Osciloskopy, 38343000 Zariadenia na sledovanie chýb, 30232100 Tlačiarne a zapisovače, 31111000 Adaptéry, 38500000 Kontrolné a testovacie prístroje, 44320000 Káble a súvisiace výrobky, 42661100 Zariadenia na spájkovanie, 42992000 Špeciálne elektrotovary, 48900000 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy, 48300000 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity, 42992200 Zvukovo izolovaná komora

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 320 510 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 178-314282 z 17.9.2014

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Kúpna zmluva č. VBD 2015-03-20 A
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
23.3.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Victor Business Data, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31652352
Poštová adresa: Letná
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: vbd.ke@vbd.sk
Telefón: +421 905580204

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 6 398,76 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 6 503 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 4
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Kúpna zmluva č. VBD 2015-03-20 B
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
23.3.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Victor Business Data, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31652352
Poštová adresa: Letná
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: vbd.ke@vbd.sk
Telefón: +421 905580204

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 54 961,66 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 52 985 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 8
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Kúpna zmluva č. VBD 2015-03-20 C
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
23.3.2015
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Victor Business Data, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31652352
Poštová adresa: Letná
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovensko
E-mail: vbd.ke@vbd.sk
Telefón: +421 905580204

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 266 516 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 261 022 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 8
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kód výzvy KaHR-111SM-1301.
VI.2)Doplňujúce informácie:
Predseda komisie: Ing. Štefan Marčák.
Členovia komisie s právom vyhodnocovať: Ing. Peter Lenhardt, Tomáš Gášpár.
Člen komisie bez práva vyhodnocovať: Ing. Alica Findrichová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31797903
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30.3.2015