Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 115937-2018

15/03/2018    S52

Sverige-Stockholm: Byggnadsinstallationsarbeten

2018/S 052-115937

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholm Vatten AB
Nationellt registreringsnummer: 556210-6855
Postadress: Bryggerivägen 10
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 106 36
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Frändestam
E-post: jonas.frandestam@affarsconcept.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.svoa.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyhnhlikp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyhnhlikp&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

SFA El- och kraftentreprenad

Referensnummer: 17SV105
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av en utförandeentreprenad avseende el och kraft för de olika anläggningsdelarna inom Henriksdalsanläggningen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35121300 Säkerhetsinstallationer
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45311000 Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45312100 Installation av brandlarmssystem
45314000 Installation av telekommunikationsutrustning
45314320 Installation av datakablar
45315100 Eltekniska installationer
45315700 Installationsarbeten för kopplingsstationer
45317100 Elinstallationer för pumputrustning
45317200 Elinstallation av transformatorer
51111300 Installation av transformatorer
51112100 Installation av eldistributionsutrustning
51321000 Installation av radiosändare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Henriksdals reningsverk beläget på Värmdövägen 23, Nacka.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av en utförandeentreprenad avseende el och kraft för de olika anläggningsdelarna inom Henriksdalsanläggningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokument.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se upphandlingsdokument.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se upphandlingsdokument.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se upphandlingsdokument.

Eventuella minimistandardnivåer:

Se upphandlingsdokument.

III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:

Se upphandlingsdokument.

III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Se upphandlingsdokument.

III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Se upphandlingsdokument.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokument.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/04/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
Telefon: +46 856168000
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Sista dag för överprövning är i enlighet med lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, kap. 20.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2018