Dienstleistungen - 115963-2022

04/03/2022    S45

Polen-Jelenia Góra: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 045-115963

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MIASTO JELENIA GÓRA
Nationale Identifikationsnummer: 230821523
Postanschrift: Plac Ratuszowy 58
Ort: Jelenia Góra
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 58-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Tokarczyk
E-Mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
Telefon: +48 757546390
Fax: +48 757546204
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.jeleniagora.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.271.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego (1) dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.

Powierzchnia miasta Jelenia Góra wynosi 10 922 ha. Liczba nieruchomości niezamieszkałych, wykazana w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 1.098 szt.

Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w Jeleniej Górze, w okresie realizacji zamówienia wynosi: 4 696 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego (1) dnia miesiąca następującego po dacie podpisania umowy.

Powierzchnia miasta Jelenia Góra wynosi 10 922 ha. Liczba nieruchomości niezamieszkałych, wykazana w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 1.098 szt.

Prognozowana masa odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w Jeleniej Górze, w okresie realizacji zamówienia wynosi: 4 696 Mg.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zakres zadania nie obejmuje nieruchomości „mieszanych” tj. nieruchomości, w których część jest zamieszkała, a część wykorzystywana na cele inne niż mieszkaniowe,

2) powyższe odbiory odbywać się będą z pojemników dostarczonych przez Wykonawcę [na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne], jak i z pojemników będących własnością właściciela nieruchomości (pozostałe gromadzone w sposób selektywny),

3) transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz do instalacji komunalnych,

4) wyposażenie nieruchomości, na których znajdują się ogrody działkowe, w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne,

5) wyposażenie w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - stosownie do uchwały nr 274.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r. poz. 6988),

6) przeprowadzanie weryfikacji selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o której mowa odpowiednio w pkt 11 Tomu III SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – uszczegółowienie w pkt 5.1 Tomu I SWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.).

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca złoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje należycie:

a) usługę/usługi polegającą/ce na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 2000 Mg (ton), nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,

oraz

b) usługę/usługi polegającą/ce na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg (ton), nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo – transportową posiadającą:

a) zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie bazy magazynowo – transportowej wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.);

b) pozwolenie wodno – prawne na wprowadzenie urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego lub/i pozwolenie wodno – prawne na wprowadzenie ścieków przemysłowych do środowiska.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca złoży:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ.

„Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy”.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie bazy magazynowo – transportowej wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.).

c) pozwolenie wodno – prawne na wprowadzenie urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego lub/i pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do środowiska (dotyczy bazy magazynowo – transportowej, o której mowa w pkt b).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Tom II SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/03/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/03/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Tokarczyk

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Styczeń 2023

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie zastrzega wykonania zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp - pkt 5.7 Tomu I SWZ.

2. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp - pkt 5.8 Tomu I SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej - pkt 5.9 Tomu I SWZ.

4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania opisane zostały w pkt 9 Tomu I SWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - zgodnie z pkt 13 Tomu I SWZ.

6. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej – uszczegółowienie w pkt 24 Tomu I SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/02/2022