Tjenesteydelser - 116115-2020

10/03/2020    S49    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aars: Færgetransport

2020/S 049-116115

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Larsen
E-mail: pel@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99667353

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/125280298.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vesthimmerland.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/125280298.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/125280298.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af færgedrift mellem Rønbjerg og Livø

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60610000 Færgetransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Besejling af færgeruten Rønbjerg Færgehavn - Livø i 2020 med mulighed for forlængelse.

Besejlingen omfatter som minimum 4-6 daglige ture (tur/retur) i perioden 1. april til 30. september.

En kommende kontrakt vil omfatte alle nødvendige aktiviteter til gennemførelse af færgedriften, herunder tilvejebringelse og vedligehold af færger, billetsalg samt passagerinformation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Rønbjerg, 9670 Løgstør, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sejladsen skal som minimum udføres i perioden fra og med uge 17 (medio april) til og med uge 42 (medio oktober) og omfatte mindst 820 årlige afgange tur/retur mellem Rønbjerg og Livø.

Afhængig af tidspunkt for endelig kontraktindgåelse kan start for sejlads i 2020 eventuelt aftales at starte op til 2 uger senere.

Sejlplanen skal i perioden som minimum omfatte 4 daglige afgange (tur/retur), fredage dog minimum 5.

De resterende minimum 66 afgange i sejlsæsonen placeres fortrinsvis omkring højsæsonen.

Udkast til minimum sejlplan for hverdage mandag-torsdag i 2020; afgangstider fra Livø (afgang fra Rønbjerg ca. 20 min. før): kl. 07.00, 11.00, 15.30 og 17.00.

Sejlplanen, herunder eventuelle ændringer i løbet af året, godkendes endeligt af kommunen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, serviceniveau, kapacitet i forhold til passagerer og gods / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 30/09/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der forudsættes indgået kontrakt om sejlads i 2020.

I tilfælde af gensidig interesse hos ordregiver og operatør kan kontrakten forlænges for yderligere 2 perioder af hver 3 år. En eventuel forlængelse af kontrakten vil blive baseret på grundlæggende uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten indgås efter reglerne i bekendtgørelse nr. 508 af 16. maj 2013 om færgefart, jf. lov nr. 915 af 27. august 2008 om færgefart med senere ændringer samt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Kontrakten indgås ikke efter bestemmelserne i udbudsloven.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der fremsendes relevant dokumentation til Vesthimmerlands kommune, eksempelvis revisionspåtegnede årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. For tilbudsgivere, der løbende har fremsendt sådan dokumentation, eller på anden måde har godtgjort dette overfor kommunen, kan der ses bort herfra.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Navn og faglige kvalifikationer for de ledende medarbejdere, som skal udføre opgaven.

Oplysninger om erfaring med færgesejlads eller lignende tjenesteydelser.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/05/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2020