Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 116230-2022

04/03/2022    S45

Nederland-Utrecht: Diensten voor e-leren

2022/S 045-116230

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Anne Wietske de Louw
E-mail: ame.de.louw@belastingdienst.nl
Telefoon: +31 611521049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8612e4e6e85e01f254af8e50668f0276
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Correspondentieadres Utrecht zoals aangegeven bij "inschrijvingen of aanvragen tot deelneming"
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8612e4e6e85e01f254af8e50668f0276
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunt u uitsluitend via TenderNed inzenden. Uw onderneming dient hiervoor op TenderNed geregistreerd te zijn. (Utrecht)
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E-learning

Referentienummer: IUC21-610
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80420000 Diensten voor e-leren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het contracteren van één opdrachtnemer voor maximaal 6 jaar die een gebruiksrecht op een generiek "online" trainingsaanbod (E-learnings) verleent door het online trainingsaanbod te ontsluiten per deelnemende organisatie conform één van de vier beschreven scenario's.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De E-learning wordt aanbesteed voor 16 deelnemende organisaties binnen de Rijksoverheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Leer- en werkvormen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijke verantwoord ondernemen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Demo / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 30/06/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 3 jaar en één maand en kan daarna met drie keer één jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 3 jaar en één maand en kan daarna met drie keer één jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Vakbekwaamheid - referentie eisen,

- Vakbekwaamheid - kwaliteitszorgsysteem ISO 9001,

- Vakbekwaamheid - Informatiebeveiligingsmanagement systeem ISO 27001

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/04/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tot 20 dagen na het voorgenomen besluit tot gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Meldpunt klachtafhandeling aanbestedingen Belastingdienst / website commissie van aanbestedingsexperts. Zie voor een toelichting op de klachtafhandeling de aanbestedingsdocumenten.
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpuntaanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/03/2022