Diensten - 116230-2022

04/03/2022    S45

Nederland-Utrecht: Diensten voor e-leren

2022/S 045-116230

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Anne Wietske de Louw
E-mail: ame.de.louw@belastingdienst.nl
Telefoon: +31 611521049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8612e4e6e85e01f254af8e50668f0276
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Correspondentieadres Utrecht zoals aangegeven bij "inschrijvingen of aanvragen tot deelneming"
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8612e4e6e85e01f254af8e50668f0276
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunt u uitsluitend via TenderNed inzenden. Uw onderneming dient hiervoor op TenderNed geregistreerd te zijn. (Utrecht)
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E-learning

Referentienummer: IUC21-610
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80420000 Diensten voor e-leren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het contracteren van één opdrachtnemer voor maximaal 6 jaar die een gebruiksrecht op een generiek "online" trainingsaanbod (E-learnings) verleent door het online trainingsaanbod te ontsluiten per deelnemende organisatie conform één van de vier beschreven scenario's.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De E-learning wordt aanbesteed voor 16 deelnemende organisaties binnen de Rijksoverheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Leer- en werkvormen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijke verantwoord ondernemen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Demo / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 30/06/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 3 jaar en één maand en kan daarna met drie keer één jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de overeenkomst is 3 jaar en één maand en kan daarna met drie keer één jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Vakbekwaamheid - referentie eisen,

- Vakbekwaamheid - kwaliteitszorgsysteem ISO 9001,

- Vakbekwaamheid - Informatiebeveiligingsmanagement systeem ISO 27001

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/04/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/04/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tot 20 dagen na het voorgenomen besluit tot gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Meldpunt klachtafhandeling aanbestedingen Belastingdienst / website commissie van aanbestedingsexperts. Zie voor een toelichting op de klachtafhandeling de aanbestedingsdocumenten.
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: klachtenmeldpuntaanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/03/2022