Dienstleistungen - 116296-2020

10/03/2020    S49

Polen-Biała Podlaska: Unkrautjäten

2020/S 049-116296

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Postanschrift: ul. Warszawska 14
Ort: Biała Podlaska
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-500
Land: Polen
E-Mail: rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl
Telefon: +48 833438188
Fax: +48 833438183
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zdw.bip.lubelskie.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

Referenznummer der Bekanntmachung: R1.ST.372.4.2020.mś
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77312000 Unkrautjäten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn:

RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

— ZADANIE Nr 1 - na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim, drogi wojewódzkie nr 698, 811, 812, 816

— ZADANIE Nr 2 - na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie Nr 1 - na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim, drogi wojewódzkie nr 698, 811, 812, 816

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

— ZADANIE Nr 1 - na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim, drogi wojewódzkie nr 698, 811, 812, 816

Kod CPV:

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

90511300-5 Usługi zbierania śmieci

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Maksymalna ilość usług (długość określona jednostronnie w km) wynosi:

1) na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim – ZADANIE Nr 1

a) I koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 198,567 km,

b) II koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 198,567 km,

c) III koszenie – objęte prawem opcji

• na średniej szerokości do 2,5 m – 198,567 km,

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość.

4. Zakres usług obejmuje wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym o zmiennej szerokości (z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów). Zakres usług obejmuje:

— koszenie pierwsze – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie drugie – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie trzecie – wykoszenie traw i chwastów w obrębie korpusu drogi (pobocze i skarpa - na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni, chodnika lub utwardzonego pobocza), z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów.

Ponadto przy każdym koszeniu należy:

Wykonać czynności przygotowawcze, tj. usunięcie obcych zanieczyszczeń (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej, itp.) z miejsca pracy kosiarki oraz ich wywóz na składowisko odpadów,

Wykosić wloty skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej na długości 20 m i szerokości 1,5 m,

Ręcznie wykosić trawę w miejscach niedostępnych, tj. przy urządzeniach drogowych (słupki znaków drogowych, słupki prowadzące, bariery ochronne itp.). Na odcinkach dróg z ustawionymi barierami zakres usług obejmuje również ręczne koszenie poza barierami do wymaganej szerokości j.w.

Usunąć wszelkie obce zanieczyszczenia (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej itp.) po wykoszeniu traw.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien zapoznać się z miejscem świadczenia usługi,

W szczególności: średniej szerokości poboczy i pasa drogowego oraz miejscami w których należy dokonać koszenia ręcznego.

6. Wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w trakcie wykonywanej usługi odpadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z wywozem i zagospodarowaniem zebranego odpadu ponosi Wykonawca.

Zebrane odpady Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) lub powierzyć tę czynność przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów Wykonawca przedłoży w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca, w którym wykonywał usługę dokument potwierdzający prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

7. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

8. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

2. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej (lub jego Zastępcy) o wykonaniu zamówienia w ramach prawa opcji.

5. Obliczenie wynagrodzenia za koszenie objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie za poszczególne koszenia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie Nr 2 - na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Obwód Drogowy w Łukowie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn:

RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

— ZADANIE Nr 2 - na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.

Kod CPV:

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

90511300-5 Usługi zbierania śmieci

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Maksymalna ilość usług (długość określona jednostronnie w km) wynosi:

1) na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie – Zadanie Nr 2

a) I koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 217,413 km,

b) II koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 217,413 km,

c) III koszenie – objęte prawem opcji

• przy średniej szerokości do 2,5 m – 217,413 km,

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość.

4. Zakres usług obejmuje wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym o zmiennej szerokości (z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów). Zakres usług obejmuje:

— koszenie pierwsze – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie drugie – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie trzecie – wykoszenie traw i chwastów w obrębie korpusu drogi (pobocze i skarpa - na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni, chodnika lub utwardzonego pobocza), z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów.

Ponadto przy każdym koszeniu należy:

Wykonać czynności przygotowawcze, tj. usunięcie obcych zanieczyszczeń (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej, itp.) z miejsca pracy kosiarki oraz ich wywóz na składowisko odpadów,

Wykosić wloty skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej na długości 20 m i szerokości 1,5 m,

Ręcznie wykosić trawę w miejscach niedostępnych, tj. przy urządzeniach drogowych (słupki znaków drogowych, słupki prowadzące, bariery ochronne itp.). Na odcinkach dróg z ustawionymi barierami zakres usług obejmuje również ręczne koszenie poza barierami do wymaganej szerokości j.w.

Usunąć wszelkie obce zanieczyszczenia (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej itp.) po wykoszeniu traw.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien zapoznać się z miejscem świadczenia usługi,

W szczególności: średniej szerokości poboczy i pasa drogowego oraz miejscami w których należy dokonać koszenia ręcznego.

6. Wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w trakcie wykonywanej usługi odpadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z wywozem i zagospodarowaniem zebranego odpadu ponosi Wykonawca.

Zebrane odpady Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) lub powierzyć tę czynność przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów Wykonawca przedłoży w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca, w którym wykonywał usługę dokument potwierdzający prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

7. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

8. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

2. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej (lub jego Zastępcy) o wykonaniu zamówienia w ramach prawa opcji.

5. Obliczenie wynagrodzenia za koszenie objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie za poszczególne koszenia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności technicznej lub zawodowej;

2. Minimalne warunki dotyczące spełniania warunków udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny:

1) Doświadczenie wykonawcy:

Wykonanie (tj. zakończenie realizacji) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi osobno dla każdego oferowanego zadania, polegającej na koszeniu traw, chwastów, samosiewów i odrostów w obrębie pasa drogowego, której wartość wyniosła co najmniej:

Dla zadania nr 1 – 75 000,00 zł brutto,

Dla zadania nr 2 – 75 000,00 zł brutto,

I udokumentowania, że usługa ta została wykonana należycie.

W przypadku składania oferty na 2 lub 3 zadania Wykonawca wykaże, że wykonał ww. usługi o minimalnej wartości wymienionej powyżej, dla każdego zadania osobno, przy czym jedna wykonana usługa może być przypisana wyłącznie do jednego zadania.

2) Potencjału technicznego:

Posiadanie lub dysponowanie (wraz z podstawą dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi poniżej:

a) W przypadku składania oferty na jedno zadanie:

Lp. Opis (typ/model/parametry) Wymagana liczba (minimum dla każdego zadania)

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna 2

2. Wykaszarki ręczne 4

b) W przypadku składania oferty na dwa zadania:

Lp. Opis (typ/model/parametry) Wymagana liczba

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna 4

2. Wykaszarki ręczne 8

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp i w pkt VII.1.1)-3) SIWZ.

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

II.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VII 1.1)-3) SIWZ.

III.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ, stanowiącego załącznik B w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga ! Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji”, może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium;

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A);

c) uzupełniony kosztorys ofertowy (wzór - zał. A-1, A-2);

d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

IV.

e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ;

f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ;

g) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XII.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie – w przypadku określonym w pkt 4 d) e), f).

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (poprzez Platformę Zamówień Publicznych), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1) i 2) z wyłączeniem lit. g) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2) z wyłączeniem lit. g) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz doświadczenia Wykonawcy (wzór załącznik E) minimum 1 usługi dla każdego oferowanego zadania, o której mowa w pkt. VI.2.1) SIWZ, polegającej na koszeniu traw, chwastów, samosiewów i odrostów w obrębie pasa drogowego, której wartość wyniosła co najmniej:

Dla zadania nr 1 – 75 000,00 zł brutto,

Dla zadania nr 2 – 75 000,00 zł brutto,

Wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. zakończył realizację)

I udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie.

W przypadku składania oferty na 2 lub 3 zadania Wykonawca wykaże, że wykonał ww. usługi o minimalnej wartości wymienionej powyżej, dla każdego zadania osobno, przy czym jedna wykonana usługa może być przypisana wyłącznie do jednego zadania.

b) wykaz potencjału technicznego (wzór załącznik D), o którym mowa w pkt. VI.2.2) SIWZ, skierowanego do realizacji zamówienia publicznego.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

V.

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczącej:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

VI.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII. 9.1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VIII 9.1) i 2), jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt VIII 9. 1) i 2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego,

W którym powyższe dokumenty zostały złożone.

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VII. 1.1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

UWAGA: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 9. 1) i 2), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy oraz specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2019, poz. 123 ze zm.), tj.

a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SIWZ.

b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie:

https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/04/2020
Ortszeit: 08:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/04/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, w pokoju nr 110, w dniu 10.04.2020r. o godz. 09:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert dokonywane jest na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wymagania dotyczące wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

— zadanie nr 2 - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

Z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest:

Najniższa cena - znaczenie 100 %

Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

P = ------------------------------- x 10 (p= ilość punktów)

Cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Dla każdego zadania Wykonawca będzie wybierany oddzielnie, zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy może być przyznane zamówienie w zakresie jednego lub kilku zadań spośród wymienionych w ofercie.

3. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/03/2020