Usługi - 116296-2020

10/03/2020    S49

Polska-Biała Podlaska: Usługi usuwania chwastów

2020/S 049-116296

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
Adres pocztowy: ul. Warszawska 14
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
E-mail: rdw.bialapodlaska@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 833438188
Faks: +48 833438183
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

Numer referencyjny: R1.ST.372.4.2020.mś
II.1.2)Główny kod CPV
77312000 Usługi usuwania chwastów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn:

RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

— ZADANIE Nr 1 - na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim, drogi wojewódzkie nr 698, 811, 812, 816

— ZADANIE Nr 2 - na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 1 - na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim, drogi wojewódzkie nr 698, 811, 812, 816

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

— ZADANIE Nr 1 - na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim, drogi wojewódzkie nr 698, 811, 812, 816

Kod CPV:

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

90511300-5 Usługi zbierania śmieci

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Maksymalna ilość usług (długość określona jednostronnie w km) wynosi:

1) na terenie Obwodu Drogowego w Janowie Podlaskim – ZADANIE Nr 1

a) I koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 198,567 km,

b) II koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 198,567 km,

c) III koszenie – objęte prawem opcji

• na średniej szerokości do 2,5 m – 198,567 km,

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość.

4. Zakres usług obejmuje wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym o zmiennej szerokości (z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów). Zakres usług obejmuje:

— koszenie pierwsze – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie drugie – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie trzecie – wykoszenie traw i chwastów w obrębie korpusu drogi (pobocze i skarpa - na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni, chodnika lub utwardzonego pobocza), z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów.

Ponadto przy każdym koszeniu należy:

Wykonać czynności przygotowawcze, tj. usunięcie obcych zanieczyszczeń (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej, itp.) z miejsca pracy kosiarki oraz ich wywóz na składowisko odpadów,

Wykosić wloty skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej na długości 20 m i szerokości 1,5 m,

Ręcznie wykosić trawę w miejscach niedostępnych, tj. przy urządzeniach drogowych (słupki znaków drogowych, słupki prowadzące, bariery ochronne itp.). Na odcinkach dróg z ustawionymi barierami zakres usług obejmuje również ręczne koszenie poza barierami do wymaganej szerokości j.w.

Usunąć wszelkie obce zanieczyszczenia (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej itp.) po wykoszeniu traw.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien zapoznać się z miejscem świadczenia usługi,

W szczególności: średniej szerokości poboczy i pasa drogowego oraz miejscami w których należy dokonać koszenia ręcznego.

6. Wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w trakcie wykonywanej usługi odpadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z wywozem i zagospodarowaniem zebranego odpadu ponosi Wykonawca.

Zebrane odpady Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) lub powierzyć tę czynność przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów Wykonawca przedłoży w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca, w którym wykonywał usługę dokument potwierdzający prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

7. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

8. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

2. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej (lub jego Zastępcy) o wykonaniu zamówienia w ramach prawa opcji.

5. Obliczenie wynagrodzenia za koszenie objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie za poszczególne koszenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 2 - na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obwód Drogowy w Łukowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn:

RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

— ZADANIE Nr 2 - na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813.

Kod CPV:

77312000-0 Usługi usuwania chwastów

90511300-5 Usługi zbierania śmieci

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Maksymalna ilość usług (długość określona jednostronnie w km) wynosi:

1) na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie – Zadanie Nr 2

a) I koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 217,413 km,

b) II koszenie

• na całej szerokości pasa drogowego – 217,413 km,

c) III koszenie – objęte prawem opcji

• przy średniej szerokości do 2,5 m – 217,413 km,

3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość.

4. Zakres usług obejmuje wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym o zmiennej szerokości (z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów). Zakres usług obejmuje:

— koszenie pierwsze – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie drugie – wykoszenie traw, chwastów, samosiewów i odrostów w pasie drogowym na całej szerokości z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów,

— koszenie trzecie – wykoszenie traw i chwastów w obrębie korpusu drogi (pobocze i skarpa - na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni, chodnika lub utwardzonego pobocza), z uprzątnięciem wyciętych samosiewów i odrostów.

Ponadto przy każdym koszeniu należy:

Wykonać czynności przygotowawcze, tj. usunięcie obcych zanieczyszczeń (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej, itp.) z miejsca pracy kosiarki oraz ich wywóz na składowisko odpadów,

Wykosić wloty skrzyżowań z drogami o nawierzchni bitumicznej na długości 20 m i szerokości 1,5 m,

Ręcznie wykosić trawę w miejscach niedostępnych, tj. przy urządzeniach drogowych (słupki znaków drogowych, słupki prowadzące, bariery ochronne itp.). Na odcinkach dróg z ustawionymi barierami zakres usług obejmuje również ręczne koszenie poza barierami do wymaganej szerokości j.w.

Usunąć wszelkie obce zanieczyszczenia (kamienie, gruz, puszki metalowe, odpady frakcji suchej itp.) po wykoszeniu traw.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien zapoznać się z miejscem świadczenia usługi,

W szczególności: średniej szerokości poboczy i pasa drogowego oraz miejscami w których należy dokonać koszenia ręcznego.

6. Wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w trakcie wykonywanej usługi odpadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z wywozem i zagospodarowaniem zebranego odpadu ponosi Wykonawca.

Zebrane odpady Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) lub powierzyć tę czynność przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów Wykonawca przedłoży w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca, w którym wykonywał usługę dokument potwierdzający prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

7. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

8. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo opcji obejmujące swoim zakresem możliwość zlecenia wykonania III koszenia dla Zadania I i/lub Zadania II.

2. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający zleci koszenie pierwsze i drugie dla Zadania nr I

I Zadania nr II, natomiast koszenie trzecie może zostać zlecone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Koszenie objęte prawem opcji zostanie zlecone w przypadku wystąpienia konieczności jego wykonania i możliwości jego sfinansowania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej (lub jego Zastępcy) o wykonaniu zamówienia w ramach prawa opcji.

5. Obliczenie wynagrodzenia za koszenie objęte zakresem podstawowym oraz prawem opcji następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie za poszczególne koszenia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności technicznej lub zawodowej;

2. Minimalne warunki dotyczące spełniania warunków udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny:

1) Doświadczenie wykonawcy:

Wykonanie (tj. zakończenie realizacji) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi osobno dla każdego oferowanego zadania, polegającej na koszeniu traw, chwastów, samosiewów i odrostów w obrębie pasa drogowego, której wartość wyniosła co najmniej:

Dla zadania nr 1 – 75 000,00 zł brutto,

Dla zadania nr 2 – 75 000,00 zł brutto,

I udokumentowania, że usługa ta została wykonana należycie.

W przypadku składania oferty na 2 lub 3 zadania Wykonawca wykaże, że wykonał ww. usługi o minimalnej wartości wymienionej powyżej, dla każdego zadania osobno, przy czym jedna wykonana usługa może być przypisana wyłącznie do jednego zadania.

2) Potencjału technicznego:

Posiadanie lub dysponowanie (wraz z podstawą dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi poniżej:

a) W przypadku składania oferty na jedno zadanie:

Lp. Opis (typ/model/parametry) Wymagana liczba (minimum dla każdego zadania)

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna 2

2. Wykaszarki ręczne 4

b) W przypadku składania oferty na dwa zadania:

Lp. Opis (typ/model/parametry) Wymagana liczba

1. Kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna 4

2. Wykaszarki ręczne 8

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp i w pkt VII.1.1)-3) SIWZ.

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

II.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VII 1.1)-3) SIWZ.

III.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ, stanowiącego załącznik B w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga ! Wykonawca w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji”, może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium;

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A);

c) uzupełniony kosztorys ofertowy (wzór - zał. A-1, A-2);

d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

IV.

e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ;

f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ;

g) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XII.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie – w przypadku określonym w pkt 4 d) e), f).

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (poprzez Platformę Zamówień Publicznych), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1) i 2) z wyłączeniem lit. g) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2) z wyłączeniem lit. g) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Zamówień Publicznych następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz doświadczenia Wykonawcy (wzór załącznik E) minimum 1 usługi dla każdego oferowanego zadania, o której mowa w pkt. VI.2.1) SIWZ, polegającej na koszeniu traw, chwastów, samosiewów i odrostów w obrębie pasa drogowego, której wartość wyniosła co najmniej:

Dla zadania nr 1 – 75 000,00 zł brutto,

Dla zadania nr 2 – 75 000,00 zł brutto,

Wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. zakończył realizację)

I udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie.

W przypadku składania oferty na 2 lub 3 zadania Wykonawca wykaże, że wykonał ww. usługi o minimalnej wartości wymienionej powyżej, dla każdego zadania osobno, przy czym jedna wykonana usługa może być przypisana wyłącznie do jednego zadania.

b) wykaz potencjału technicznego (wzór załącznik D), o którym mowa w pkt. VI.2.2) SIWZ, skierowanego do realizacji zamówienia publicznego.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

V.

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczącej:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

VI.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VIII. 9.1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VIII 9.1) i 2), jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt VIII 9. 1) i 2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego,

W którym powyższe dokumenty zostały złożone.

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VII. 1.1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

UWAGA: Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 9. 1) i 2), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy oraz specyfikacji technicznej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2019, poz. 123 ze zm.), tj.

a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SIWZ.

b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie:

https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 08:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, w pokoju nr 110, w dniu 10.04.2020r. o godz. 09:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert dokonywane jest na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wymagania dotyczące wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

— zadanie nr 2 - 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

Z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest:

Najniższa cena - znaczenie 100 %

Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

P = ------------------------------- x 10 (p= ilość punktów)

Cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Dla każdego zadania Wykonawca będzie wybierany oddzielnie, zgodnie z zasadą wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy może być przyznane zamówienie w zakresie jednego lub kilku zadań spośród wymienionych w ofercie.

3. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej, dostępna jest na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2020