Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 116391-2021

08/03/2021    S46

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg

2021/S 046-116391

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 025-060721)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Henna Suliman-Lalmahomed
E-mail: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 707585678
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minvws.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VWS EA ambassadeursproject destigmatisering

Referentienummer: 201865006.001.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ambassadeursproject destigmatisering; activiteiten ter vermindering van stigma op psychische aandoeningen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/03/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 025-060721

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 17/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 22/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Met deze rectificatie is het volgende gewijzigd:

— datum indiening inschrijvingen is gewijzigd van 17.3.2021, vóór 10:00 in 22.3.2021, vóór 10:00,

— datum opening kluis inschrijvingen is gewijzigd van 17.3.2021 10:15, in 22.3.2021 10:15.