Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 116421-2019

13/03/2019    S51

Dania-Kopenhaga: Europejska Służba ds. Monitorowania Ruchu Gruntów Copernicus (EGMS – European Ground Motion Service) – usługi wsparcia

2019/S 051-116421

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 028-061255)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Europejska Służba ds. Monitorowania Ruchu Gruntów Copernicus (EGMS – European Ground Motion Service) – usługi wsparcia

Numer referencyjny: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Europejska Służba ds. Monitorowania Ruchu Gruntów (EGMS – European Ground Motion Service) stanowi część portfolio usług monitorowania obszarów lądowych Copernicus i jej wdrożenie zostało powierzone Europejskiej Agencji Środowiska. Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy o usługi z podmiotem gospodarczym, obejmującej następujące 2 zadania:

— ustanowienie Komitetu doradczego Służby ds. Monitorowania Ruchu Gruntów Copernicus;

— zapewnienie eksperta wspierającego, który będzie pracował na miejscu, w siedzibie EEA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 028-061255

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 15/03/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 22/03/2019
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/03/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: