Servicii - 116450-2018

16/03/2018    S53

Portugalia-Lisabona: Contract pentru RPAS de rezistență îndelungată și de largă perspectivă

2018/S 053-116450

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Not specified
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
Persoană de contact: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN012018@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209483
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3354
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3354
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract pentru RPAS de rezistență îndelungată și de largă perspectivă

Număr de referinţă: EMSA/OP/1/2018
II.1.2)Cod CPV principal
34711200 Aeronave fără pilot
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul este de a presta servicii de supraveghere cu ajutorul sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) pentru sprijinirea executării funcțiilor de pază de coastă. Aceste sisteme ar trebui să aibă un nivel ridicat de mobilizare și disponibilitate care ar trebui să permită EMSA să ofere capacitate operațională și să furnizeze fluxuri de date suplimentare statelor membre ale Uniunii Europene, Islandei, Norvegiei, Comisiei Europene, Agențiilor Uniunii Europene și organizațiilor guvernamentale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 59 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35611600 Aeronave de patrulare maritimă
35125000 Sisteme de supraveghere
35125100 Senzori
90730000 Înregistrare, monitorizare a poluării şi reabilitare
90741100 Servicii de monitorizare a scurgerilor accidentale de hidrocarburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170 Not specified
Locul principal de executare:

Zonele de operare pot fi toate zonele maritime care înconjoară Uniunea Europeană cu o țară UE sau AELS. Operațiunile transfrontaliere vor fi incluse. Punctul de plecare poate fi orice țară UE / AELS.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestei licitații este de a contracta servicii RPAS de rezistență îndelungată și de largă perspectivă în domeniul supravegherii maritime civile în sprijinul executării funcțiilor de pază de coastă. Furnizarea de servicii RPAS eficiente din punctul de vedere al costurilor în domeniul maritim ar trebui să includă activele, instrumentele și personalul relevant de experți pentru a pilota RPA, colecta și disemina datele.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 59 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

O posibilă primă reînnoire pentru 1 an și apoi o posibilă reînnoire pentru o altă perioadă de 1 an, dacă aceasta este solicitată de autoritatea contractantă.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/05/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/12/2018
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/05/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugalia.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032100
Fax: +352 43032100
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/03/2018