Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Υπηρεσίες - 116465-2018

16/03/2018    S53    Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA 18/021 Ενοικίαση μακράς διάρκειας φορτηγού διανομής (ωφέλιμο φορτίο 7,5 t)

2018/S 053-116465

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Secrétariat Général
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE1
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22818062
Φαξ: +32 22800262

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

UCA 18/021 Ενοικίαση μακράς διάρκειας φορτηγού διανομής (ωφέλιμο φορτίο 7,5 t)

Αριθμός αναφοράς: UCA 18/021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34130000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σύναψη σύμβασης-πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τη μακρόχρονη μίσθωση (8 έτη) χωρίς προαίρεση αγοράς ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης (φορτηγό διανομής/μετακόμισης), ήτοι σύνολο πλαισίου-θάλαμος με κουβούκλιο και με υδραυλική πόρτα.

Το όχημα αυτό προορίζεται για 2 είδη διαφορετικών χρήσεων:

(1) μεταφορά εμπορευμάτων με παλέτες σε καθημερινή βάση μεταξύ των διαφόρων κτιρίων της γραμματείας και της αποθήκης που βρίσκεται επί του παρόντος στο Neder-Over-Heembeek,

(2) περιστασιακή μεταφορά εμπορευμάτων με παλέτες/ αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά: σε Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, ή Φλωρεντία).

Το όχημα θα διανύει περίπου 25 000 km ετησίως.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34130000
50110000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα πρέπει:

α. να προβεί στην απόκτηση φορτηγού (πλαίσιο-θάλαμος) που να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές,

β. να προβεί στην κατασκευή κουβούκλιου με υδραυλική πόρτα βάσει των τεχνικών προδιαγραφών,

γ. να προβεί στη μίσθωση (χωρίς προαίρεση αγοράς) προς τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου του οχήματος αυτού (σύνολο πλαίσιο-θάλαμος/κουβούκλιο/υδραυλική πόρτα) σε πλήρη λειτουργία για 8 έτη και για, κατ΄εκτίμηση, περίπου 25 000 km διανυόμενων ετησίως (περίπου 200 000 km σύνολο).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 96
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Για περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η Γραμματεία θα μπορέσει να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, χωρίς πρότερη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης για νέες υπηρεσίες που θα συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων θα συμμορφώνεται προς το σχέδιο βάσης που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης όπως περιγράφεται στο σημείο II.1.4.

II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει την εκτίμηση της αξίας των συμβάσεων. Η εκτίμηση του όγκου της σύμβασης αναγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της διαδικασίας του διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

— Η προθεσμία παράδοσης θα είναι το πολύ 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,

— Η παράδοση θα λάβει χώρα στο Βέλγιο,

— Το όχημα θα καταχωρηθεί στα μητρώα του Βελγίου, είτε στο όνομα της ΓΓΣ με διπλωματικές πινακίδες είτε στο όνομα του αναδόχου. Η επιλογή αυτή θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο από τη ΓΓΣ, πριν από την παράδοση.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/04/2018
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/04/2018
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Βέλγιο.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κάθε υποψήφιος δύναται να εκπροσωπηθεί από 1 άτομο κατ' ανώτατο όριο, του οποίου το όνομα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tendering@consilium.europa.eu) το αργότερο στις 18.4.2018.

Η αποσφράγιση των προσφορών ενδέχεται να πρέπει να επαναπρογραμματιστεί την τελευταία στιγμή, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος κατά την ημερομηνία που είχε καθοριστεί αρχικά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Άνευ αντικειμένου
Πόλη: Néant
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22818062
Φαξ: +32 22800262

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/03/2018