Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 116465-2018

16/03/2018    S53    Rada Európskej únie - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: UCA 18/021 Dlhodobý prenájom dodávkového nákladného vozidla (užitočné zaťaženie 7,5 t)

2018/S 053-116465

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

UCA 18/021 Dlhodobý prenájom dodávkového nákladného vozidla (užitočné zaťaženie 7,5 t)

Referenčné číslo: UCA 18/021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34130000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Generálny sekretariát Rady (GSR) uzavrie rámcovú zmluvu na dlhodobý prenájom (8 rokov), bez možnosti odkúpenia, úžitkového vozidla (dodávkové/sťahovacie nákladné vozidlo), t. j. jednotku s podvozkom s kabínou vodiča vybavenú zadnou výklopnou zdvíhacou plošinou.

Toto vozidlo sa použije 2 odlišnými spôsobmi:

(1) na každodennú prepravu paliet s tovarom medzi rôznymi budovami Sekretariátu a skladom, ktorý sa v súčasnosti nachádza v lokalite Neder-Over-Heembeek;

(2) na príležitostnú prepravu paliet s tovarom na dlhé vzdialenosti (pre informačné účely, ale bez obmedzenia na: Luxemburg, Štrasburg alebo Florencia).

Vozidlo ročne prejde približne 25 000 km.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34130000
50110000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1
II.2.4)Opis obstarávania:

Úlohou dodávateľa bude:

a) obstaranie nákladného vozidla (s podvozkom s kabínou vodiča), ktoré spĺňa technické špecifikácie;

b) výstavba karosérie vybavenej zadnými výklopnými dverami na základe technických špecifikácií;

c) dlhodobý kompletný prenájom (bez možnosti odkúpenia) tohto vozidla (jednotka s podvozkom s kabínou vodiča/karoséria/zadné výklopné dvere) GSR na 8-ročné obdobie a s odhadovanou prejazdenou vzdialenosťou približne 25 000 km ročne (t. j. celkovo približne 200 000 km).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Počas 3 rokov po uzavretí pôvodnej zmluvy bude Sekretariát môcť využiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania so stranou, ktorej bola pridelená táto zákazka, na opakovanie podobných služieb, v súlade so základným projektom, na ktorý sa vzťahuje táto zákazka, a ktorý je uvedený v bode II.1.4.

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Generálny sekretariát Rady nezverejňuje odhadovanú hodnotu zákaziek. Odhadovaný objem zákazky je uvedený v špecifikáciách.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

ako sa uvádza v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

— lehota dodania bude maximálne 6 mesiacov od podpisu zmluvy,

— dodanie sa uskutoční v Belgicku,

— vozidlo bude registrované v Belgicku, buď na meno GSR s diplomatickými značkami, alebo na meno dodávateľa. GSR oznámi svoje rozhodnutie v tejto veci pred dodaním.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/04/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/04/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

v priestoroch Rady Európskej únie, secrétariat général, Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgicko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každého uchádzača môže zastupovať najviac 1 osoba, ktorej meno musí byť oznámené e-mailom (tendering@consilium.europa.eu) najneskôr do 18.4.2018.

Dátum otvárania ponúk sa môže na poslednú chvíľu zmeniť v prípade nepredvídanej udalosti, ktorá by nastala v pôvodne stanovenom termíne.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Žiadne
Mesto/obec: Néant
Štát: Belgicko
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3371

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/03/2018