Lucrări - 116497-2021

Submission deadline has been amended by:  168925-2021
08/03/2021    S46

România-Craiova: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile

2021/S 046-116497

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11400673
Adresă: Str. Brestei nr. 133
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200177
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apaoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114799
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DJ-CL-09 – Stație captare și stație tratare Bechet, aducțiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călărași, Bechet

Număr de referinţă: 11400673_2019_PAAPD1082099
II.1.2)Cod CPV principal
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”, incluzand:

1. Bechet:

— captare de apă brută din Dunăre;

— conductă aducțiune de la stația de captare la stația de tratare (L = 4 300 m);

— stație de tratare apă potabilă Bechet (sursa de apă de suprafață) (Q = 106,04 l/s);

— rezervor nou (400 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă GA2;

— stație de pompare apă potabilă nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă GA2;

— sistem SCADA;

— conductă de transport apă în portul Bechet, din rețeaua de distribuție a localității (De 110 mm, L = 2 345 m);

— conducte aducțiune la gospodăriile de apă Ostroveni, Călărași, Dăbuleni (în total L = 22 245 m);

2. Ostroveni:

— rezervor de înmagazinare apă tratată (800 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— stație de pompare apă tratată nouă, amplasată la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA;

3. Călărași:

— rezervor nou (500 m3), amplasat la gospodăria de apă existentă;

— sistem SCADA.

Contractul include:

(a) elaborare proiect tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de patru luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 de luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 43 384 647.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232152 Lucrări de construcţii de staţii de pompare
45247270 Lucrări de construcţii de rezervoare
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

UAT Bechet, UAT Dăbuleni, UAT Călărași, UAT Ostroveni - Judeţul Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-09 Staţie captare şi stație tratare Bechet, aducţiuni sistem apă Bechet, rezervoare Ostroveni, Călăraşi, Bechet”.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 4 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 32 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul operațional anual maxim garantat total (calculat conform Caiet de sarcini, Cap. 4 Liste, subcap. 4.1 Liste de garanții), pentru: (i) Stație de tratare Bechet; (ii) Stație de pompare nouă la gospodăria de apă existentă GA2 în Bechet; (iii) Stație de pompare noua la gospodaria de apa existenta in Ostroveni / Pondere: 25
Criteriu privind costul - Nume: Pretul ofertei / Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite unor terti (dupa caz) -

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale"

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

— Cazierul judiciar al operatorului economic

— Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,

— Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale,

— Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

— alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare.

2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 RON.

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Alin Ionuț Șuiu - Director General, Anca Delia Balaceanu - Director Economic, Marinel Iancu - Director Dezvoltare si Fonduri Europene, Dan Valeriu Rosu - Sef Serv. Contracte Lucrari, Creteanu Marius - Sef Birou Contracte Lucrari, Ovidiu Mihalcea - Sef Birou Contracte Lucrari, Gabriel Baragan - Sef Serv. Proiect POIM, Stefan Niculescu - Sef UIP, Adrian Mitroi - Sef Serviciu Achizitii Publice.

Cerinţa 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Operarori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art.15 din Legea 359/2004 si codurile CAEN aferente acestora. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”, însotite de traducere autorizata în limba româna; - Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual / asociat / subcontractant / tert sustinator).

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2017, 2018, 2019) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 70.000.000 RON (sau echivalent)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator). La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerința 1 – Experiență similară Ofertantul trebuie să demonstreze că: (i) în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a executat și a dus la bun sfârșit, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări de infrastructură de apă / apă uzată similare celor care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puţin 20.000.000 RON. Prin ”lucrări similare” se intelege: lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane. (ii) în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a finalizat cel puțin o stație de tratare a apei cu o capacitate de minim 80 l/s, în cadrul unui contract de tip ”proiectare și execuție”; (iii) în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și a dus la bun sfârșit servicii de proiectare pentru construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane. Nota: Prin „dus la bun sfarsit” / ”finalizat” se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau - lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala.

Numarul membrilor personalului de conducere Declaratie privind - numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani

Efectivele medii anuale de personal Declaratie privind - numarul mediu anual de personal al operatorului economic, care executa lucrari, in ultimii 3 ani.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Declaratie privind dotarile specifice pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului

Proportia de subcontractare Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii participanti la procedura vor completa, cu informatiile aferente situatiei lor, si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”. La nivelul DUAE ofertantii vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, beneficiarul contractului si datele sale de contact, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (contractant unic, lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin completarea DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - copii ale unor părti relevante ale contractelor / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie, datate, semnate şi parafate de beneficiar (autoritate contractantă sau beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate si duse la bun sfârsit; din documentele prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor, tipul si cantitatile de lucrari similare executate. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de refer...

Se va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate. Se completeaza de fiecare asociat, subcontractant si tert

Se va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate. Se completeaza de fiecare asociat, subcontractant si tert

Se va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative reprezinta orice document/certificat din care rezulta faptul ca ofertantul dispune de respectivele utilaje/echipamente. NOTA: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Se completeaza de fiecare asociat, subcontractant si tert

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

433.845 RON.

Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A., nr. RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON, deschis la Garanti Bank Craiova.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.

Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisă în format electronic (scanata), in SEAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/201... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/04/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/10/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/04/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare, experti cooptati

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

01. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile, pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectul contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

02. Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc obțin același punctaj, Entitatea Contractantă va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut. Dacă există două sau mai multe oferte care prezintă același preț minim, Entitatea Contractantă va desemna câștigător pe ofertantul care a prezentat cel mai mic cost operațional anual maxim garantat. Dacă punctajele sunt în continuare egale, Entitatea Contractantă va solicita ofertanților respectivi o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care obține cel mai mare punctaj total.

03. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

04. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/03/2021