Bygge og anlæg - 116529-2019

13/03/2019    S51    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2019/S 051-116529

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektleder, Martin Rosquist
E-mail: fes-pso12@mil.dk
Telefon: +45 72813114

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=igsmxulcyf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forebyggende foranstaltninger på 101. Kastellet

Sagsnr.: 2018/006008
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder et skybrudssikringsprojekt indeholdende bl.a. kloakudskiftning og klimasikring på etablissement 101. Kastellet. Kastellet er fredet fortidsminde og bygningerne er omfattet af bygningsfredning.

Udførelsesfasen forventes at starte op ultimo 2019 med aflevering ca. 2 år efter opstart. Projektet udbydes i en hovedentreprise omfattende de oplistede arbejder under pkt. II.2.4. Enkelte udskiftningsarbejder i bygninger udføres af anden entreprenør end hovedentreprenøren, hvilket vil kræve løbende koordinering.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudsloven afsnit II, idet der er særligt fokus på kvaliteten i opgaveløsningen i henhold til arbejdernes kompleksitet, hvorfor der ønskes en optimal løsning i såvel teknisk som økonomisk henseende.

Projektets udførelse er betinget af, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opnår samtlige godkendelser og tilladelser, der måtte være nødvendige for arbejdernes udførelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232000
45232100
45232140
45232151
45232410
45232424
45232440
45232450
45232452
45232453
45232454
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Kastellet

DK-2100 København Ø

Danmark

Matrikel 66A

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det udbudte projekt indeholder fornyelse af afløbssystemet i Kastellet, etablering af underjordisk forsinkelsesbassin under kirkepladsen øst, ombygning af eksisterende pumpestation til forsinkelsesbassin samt etablering af ny underjordisk pumpestation nordøst for Kommandantgården med styret underboring til Københavns Havn for 3 stk. trykledninger med udløbsbygværker i havbunden for afledning af regnvand i forbindelse med skybrud. Herudover indeholder projektet opstilling af nødstrømsgenerator til pumper i pumpestationen inkl. opførelse af en bygning omkring generatoren.

Projektet medfører grave-, jord- og ledningsarbejder samt omlægning af belægninger i hele Kastellet, og der forekommer desuden partielle udskiftninger på tagnedløb. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at Kastellet og de omkringliggende arealer er fredet fortidsminde med bygningsfredede bygninger. Projektet indeholder endvidere omfattende bortkørsel af sediment, jord og grus samt tilkørsel af erstatningsmaterialer.

Foruden ovenstående forebyggende foranstaltninger vedrører projektet udskiftning og fornyelse af vandledninger og interne fjernvarmerør i terræn. Stikledninger til Kastellets bygninger fornys frem mod og igennem fundamenter. Der udføres indvendige udskiftninger af stik i et antal bygninger, herunder nødvendige indvendige opgravnings- og tilfyldningsarbejder, støbearbejder og mindre murer- og malerarbejder. I forbindelse med arbejdet påregnes endvidere mindre følgearbejder på fundamenter. Enkelte indvendige arbejder vedr. installationer, herunder arbejder på vægge og gulve, udføres af anden entreprenør, hvorfor der skal påregnes koordinering i forbindelse hermed.

For at sikre optimal udnyttelse af synergier ved at udføre såvel forebyggende foranstaltninger som udskiftning af vandledninger og fjernvarmerør, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse valgt ikke at opdele de 2 arbejder i delkontrakter, men i stedet valgt at udbyde projektet som én samlet hovedentreprise grundet projektets kompleksitet samt af økonomiske hensyn.

Kastelskirken samt de på Kastellet beliggende arbejdspladser vil være i fuld funktion under udførelsesperioden, ligesom der løbende afvikles arrangementer og ceremonier i forbindelse med mærkedage og officielle besøg.

Der skal påregnes byggepladsfaciliteter nord for Kastellet ved Norgesbroen samt på selve Kastellets område. Der vil være byggeplads til søs ved Langeliniebugten, hvor udløbsbygværker for trykledningerne placeres, og byggeplads på Prøvestenen Syd for rørsvejsearbejder og betonstøbninger samt udskibning heraf.

Projektet omfatter følgende arbejder:

— Byggepladsarbejder,

— Jordarbejde,

— Jordarbejde for ledninger,

— Betonarbejde,

— Tømrerarbejde,

— Blikkenslagerarbejde,

— VVS-arbejde,

— Afløb i jord,

— El-arbejde,

— Bygningsautomation,

— Befæstelser,

— Beplantning.

Projektets udførelse er opdelt i 6 zoner af forskellig varighed og med overlappende udførelsesperiode. Det er medhørende til hovedentreprisen at planlægge arbejdet i zonerne, herunder planlægning af arbejde i zoneunderopdelinger, der sikrer, at Kastellets bygninger kan anvendes i hele udførelsesperioden. Ligeledes er det medhørende til hovedentreprisen at forestå trafikplanlægningen ved bl.a. skiltning og afspærring samt omledning af kørende og gående trafik i hele udførelsesperioden kombineret med egen entreprenørkørsel.

Hovedentreprenøren skal i udførelsesperioden deltage løbende i kommunikation med interessenterne i Kastellet, såsom Kommandantskabet, Driftsorganisationen, Kastelskirken og de på Kastellet beliggende arbejdspladser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med jord- og ledningsarbejde samt styret boring sammenligneligt med de arbejder, som kontrakten omfatter.

Endvidere vil det vægte positivt, såfremt der i de fremsendte referencer dokumenteres erfaring med arbejde på fredede arealer.

Færdiggjorte arbejder vil vægte højere end igangværende arbejder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til tilbudslisten for oplistning af optioner.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven § § 142 og 154:

1) Ansøgers samlede omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet og/eller, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— (omsætning de seneste tre afsluttede regnskabsår):

Erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi tilbudsgivers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (egenkapital):

Tilbudsgivers virksomheds balance eller uddrag heraf i det senest afsluttede regnskabsår, såfremt offentliggørelsen af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.

Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger, såfremt ordregiver anmoder herom, dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudsloven § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgers egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 96 000 000 DKK for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

— (egenkapital):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven § § 143 og 155:

1) En liste over ansøgerens 3 betydeligste referencer inden for jord- og ledningsarbejde sammenligneligt med det arbejde, som den udbudte kontrakt angår, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), og som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen;

2) En liste over ansøgerens 3 betydeligste referencer inden for styret boring sammenligneligt med det arbejde, som den udbudte kontrakt angår, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), og som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af det udførte arbejde. Beskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) anførte arbejder, arbejdet vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af arbejdet. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af arbejdet, udførelsesperioden samt navn på bygherre/kontraktpart.

Der kan maksimalt angives 3 referencer pr. kategori af reference (dvs. 6 referencer i alt), uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Ansøger bedes angive, hvilken kategori af referencer den pågældende reference angår. Hvis det ikke er angivet, hvilken kategori referencerne angår, vil de første 3 referencer blive henført til kategori 1 og de sidste 3 til kategori 2. Hvis der er angivet mere end 3 referencer for en kategori, vil de 3 først angivne indgå i evalueringen. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på en eller flere støttende virksomheder, vil de første 3 referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger, ikke angivet 3 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og/eller, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Baserer en ansøger sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden, såfremt ordregiver anmoder herom, dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Mindst 1 reference, der illustrerer erfaring med jord- og ledningsarbejde udført under bymæssige forhold, samt

— Mindst 1 reference, der illustrerer erfaring med styret boring vedrørende ledninger med større dimension end 600 mm.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul;

3) Kontrakten indeholder en socialklausul om uddannelses- og praktikaftaler;

4) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget;

5) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug" samt "Hemmeligt", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/04/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link. For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt via spørgefunktionen på iBinder senest tirsdag den 26.3.2019. Spørgsmålene vil blive besvaret senest 6 dage inden ansøgningsfristen. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers vejledning til ESPD.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. For så vidt angår referencer, jf. punkt III.1.3), skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge attester for tilfredsstillende udførelse og resultat, jf. udbudsloven § 155, nr. 1. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil.

Der gøres opmærksom på, at der for de prækvalificerede tilbudsgivere vil være mulighed for at deltage i besigtigelse af Kastellet, 2100 København Ø, onsdag den 8.5.2019 kl. 10:00. Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 3 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere hos den i pkt. I.1) angivne kontaktperson. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019