29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 116539-2021

08/03/2021    S46

Rumunia-Târgoviște: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 046-116539

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-637604)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 10084149
Adres pocztowy: Str. Ion Constantin Brătianu nr. 50
Miejscowość: Târgoviște
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.catd.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DB-CL-02 – Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești

Numer referencyjny: DB-CL-02
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-02 – Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești”, incluzand proiectarea de detaliu şi execuţia construcțiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice şi de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru extinderea si reabilitarea frontului de captare Branistea, construcția statiei de pompare si a aductiunii pentru transmiterea apei din Gospodaria de apă (GA) Titu in gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu, lucrari de reabilitare, extindere si integrare in sistemul SCADA a obiectelor din gospodariile de apa, lucrari de reabilitare si extindere a gospodariei de apa Produlesti.

Obiect 1: reabilitare si extindere front de captare Branistea (Titu):

— reabilitare 10 puturi existente (H = 25 m);

— executie 5 foraje noi (adancime 25 m, debit 6,5 l/s/foraj).

Obiect 2: conducte noi de aductiune intre GA Titu si gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu:

— conducte de aductiune principale: GA Titu-GA Ciocanesti-GA Slobozia Moara si GA Titu-GA Pitaru (lungime totală 38 410 m);

— conducta de aductiune secundara (din conducta de aductiune principala spre gospodariile de apa) (lungime totală 12 636 m).

Obiect 3: reabilitare si extindere gospodarii de apa din SZA Titu: Titu, Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu:

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Titu;

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Contesti;

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Racari;

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Colacu;

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Slobozia Moara;

— gospodarie de apa noua Ciocanesti;

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Pitaru (Potlogi);

— reabilitare si extindere Gospodarie de apa Lunguletu;

Obiect 4: reabilitare si extindere Gospodarie de apa Produlesti.

Contractul include:

(a) elaborare proiect tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie.

Durata de proiectare a lucrariloor (inclusiv obtinerea autorizatiei de construire) este de sase luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 18 luni.

Perioada de garantie este de 36 de luni.

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 19;

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare:

— 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

— 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637604

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 10/03/2021
Powinno być:
Data: 22/03/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 10/03/2021
Powinno być:
Data: 22/03/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Powinno być:
Data: 22/09/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: