Dostawy - 116731-2019

13/03/2019    S51

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne

2019/S 051-116731

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Tel.: +48 618739008
Faks: +48 618779517

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych, biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Numer referencyjny: WSM/DZP/381/2332/N/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych, biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego – do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 565 600.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Szwajcarska 3, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych, biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena parametrów technicznych i użytkowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 565 600.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Miejsce dostawy: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań, POLSKA

2. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta na okres 24 miesiący od dnia jej podpisania.

3. Wymagany termin płatności faktury - 60 dni od daty doręczenia faktur zamawiającemu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134, I p.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. =U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2019