Roboty budowlane - 116775-2017

29/03/2017    S62    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2017/S 062-116775

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
KRS Nr: 0000492350
ul. Puławska 28
Lublin
20-822
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Stasiak – Kierownik Sekcji Przetargów i Umów w Dziale Zakupów
Tel.: +48 814520412
E-mail: iwona.stasiak@lpec.pl
Faks: +48 817406032
Kod NUTS: PL314

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.lpec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lpec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa preizolowanej s.c. oraz remonty s.c. na terenie m. Lublin w ramach POIiŚ 2014-2020. Przedmiot zamówienia składa się z 8 odrębnych zadań.

Numer referencyjny: LZU-3113-02-3071-02/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45231000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) oraz w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiot zamówienia składa się z 8 odrębnych zadań, które są identyfikowane odrębnymi numerami budżetowymi. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 217 362.35 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 5) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Grygowej, ul. Pancerniaków, ul. Dekutowskiego i ul. Witosa, nr budżetu: M/00400/TCO/16”.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest iidentyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 1 (Działanie 1.5., poz. 5) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Grygowej, ul. Pancerniaków, ul. Dekutowskiego i ul. Witosa, nr budżetu: M/00400/TCO/16”. Zakres sieci:

a) przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xDn:500 w systemie tradycyjnym o długości około 343 m na odcinku od pkt. „B” do komory Ar 6 w rejonie ul. Pancerniaków polegająca na wymianie izolacji termicznej z robotami towarzyszącymi,

b) przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z systemem tradycyjnego na system preizolowany o śr. 2xDn500/710 na długości około 108 m w rejonie ul. Dekutkowskiego i ul. Witosa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z Częścią IIIA SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 3.2.43 Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1, stanowiącego Załącznik Nr 3A do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5., poz. 8) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lwowskiej, Al. Andersa i ul. M. Koryznowej, nr budżetu: M/00401/TCO/16”.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie Miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 2 (Działanie 1.5., poz. 8) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lwowskiej, Al. Andersa i ul. M. Koryznowej, nr budżetu: M/00401/TCO/16”. Zakres sieci: sieć ciepłownicza wysokoparmetrowa na odcinku od komory PS do budynku podstacji ciepła PC-1 przy ul. Koryznowej 2C, która zostanie przebudowana z systemu tradycyjnego na preizolowany o średnicy 2 x Dn 150/250 i długości około 520 m oraz przyłącze cieplne na odcinku od punktu T1 do punktu W1 w rejonie ul. Lwowskiej, które zostanie przebudowane w systemie preizolowanym o średnicy Dn 65/160 / Dn 65/140 i długości około 7,1 m i przyłącze ciepłownicze na odcinku od punktu T2 do punktu W2 w rejonie ul. Koryznowej i Al. Andersa, które zostanie przebudowane w systemie preizolowanym o średnicy Dn 40/125 / DN 40/110 i długości około 7,2 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.5., poz. 9) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Al. Piłsudskiego od pkt. A do komory K3 wraz z przejściem 2Dn100 pod pasem drogowym, nr budżetu: M/00422/TCO/16”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 3 (Działanie 1.5., poz. 9) pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Al. Piłsudskiego od pkt. A do komory K3 wraz z przejściem 2Dn100 pod pasem drogowym, nr budżetu: M/00422/TCO/16”. Zakres sieci: przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDn:400/560 o długości około 653 m na odcinku od komory K3 do punktu C1-A (zlokalizowanego około 24 m przed komorą K1B) wzdłuż Al. Piłsudskiego oraz 2xDn:100/200 o długości około 25m od komory K2A do komory K2A-1 (C3) pod pasem drogowym Al. Piłsudskiego, demontaż komory ciepłowniczej K3 zlokalizowanej w chodniku Al. Piłsudskiego, remont komory ciepłowniczej K2 i K2A, przegłębienie istniejącej studzienki i jej odcięcie od dotychczasowej kanalizacji deszczowej (przy istniejącej komorze K2).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 4 (Działanie 1.6., poz. 2.1.) pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałęczowskiej oraz ul. Cisowej i ul. Czeremchowej, nr budżetu: I/00402/TCO/17”

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 4 (Działanie 1.6., poz. 2.1.) pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Nałęczowskiej oraz ul. Cisowej i ul. Czeremchowej, nr budżetu: I/00402/TCO/17”. Zakres sieci składa się z dwóch części:

— Część A – Sieć ciepłownicza od komory C-21 w ul. Nałęczowskiej do punktu B w rejonie ul. Czeremchowej wraz z przyłączami – w pasie drogowym ul. Nałęczowskiej od komory C-21 do punktu A, 2xDn:350/500 o długości około 211 m na odcinku od komory C-21 do punktu „A” wzdłuż ul. Nałęczowskiej;

— Część B – Sieć ciepłownicza 2xDn350x350/500 mm od punktu „A” w ulicy Cisowej do punktu „B” (komora K2) – w rejonie ul. Czeremchowej, 2xDn:350/500 o długości około 729 m w rejonie ul. Czeremchowej od punktu „A” do punktu „B” (komora K2).

Zadanie Nr 4 składające się z części A i B stanowi jeden przedmiot zamówienia jako jedno zadanie. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych dla tego zadania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 5 (Dz. 1.5, poz.6) pn.:Remont (rewitalizacja) kanałowej s.c. 2Dn500 od ZM-2 w ciągu ul. Grygowej do ZM-3/M-1 w rej. skrzyż. ul.:Grygowej i Rataja w Lublinie, M/00420/TCO/16

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 5 (Działanie 1.5., poz. 6) pn.: „Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 500 od komory ZM-2 w pobliżu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Grygowej do komory ZM-3/M-1 w rejonie skrzyżowania ulic: Grygowej i Rataja w Lublinie nr budżetu: M/00420/TCO/16”. Zakres sieci:

a) „Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory ZM-2 do punktu »A« i od punktu »B« do punktu »C« (»A«, »B«, »C« – granice terenu zamkniętego kolejowego)”,

b) „Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku od punktu »A« do punktu »B« i od punktu »C« do komory ZM-3/M-1 w granicach terenu zamkniętego kolejowego”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z Częścią IIIA SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 3.2.24 Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 5, stanowiącego Załącznik Nr 3E do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad.Nr 6 (Dz. 1.5., poz. 2) pn.:Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 500 od komory C-13 do komory C-15 w ciągu ul. Bohaterów Monte Casino w Lublinie nr budżetu: M/00415/TCO/16

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 6 (Działanie 1.5., poz. 2) pn.: „Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 500 od komory C-13 do komory C-15 w ciągu ul. Bohaterów Monte Casino w Lublinie nr budżetu: M/00415/TCO/16”. Zakres sieci: „Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn500 od komory C13 do komory C15 w rejonie skrzyżowania ulic: Bohaterów Monte Casino i Armii Krajowej w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z Częścią IIIA SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 3.2.24 Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 5, stanowiącego Załącznik Nr 3F do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zad. Nr 7 (Dz.1.5.,poz. 3) pn.:Przebudowa osiedlowej s.c. 2xDn400 kanałowej na preizolowaną na odcinku od pkt C16b do C18 przy Boh.M.Cassino w Lublinie z wył. odcinka A-B, M/00421/TCO/16

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 7 (Działanie 1.5., poz. 3) pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 kanałowej na preizolowaną na odcinku od punktu C16b do komory C18 przy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie z wyłączeniem odcinka A-B, nr budżetu: M/00421/TCO/16”. Zakres sieci:

a) przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xDn:400 wykonanej w systemie tradycyjnym na podziemną sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych o długości około 182 m na odcinku od komory C16b do punktu „X”( zlokalizowanego około 5 m za załamaniem Z8 i około 21m przed komorą C18) z wyłączeniem odcinka „A” – „B” przy ul. Bohaterów Monte Cassino,

b) przebudowa odgałęzienia sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z systemu tradycyjnego na system preizolowany o śr. 2xDn100 i długości około 2 m w kierunku ul. Powstania Styczniowego na odcinku od ODG-1 do istniejącej komory C16a (proj. studzienka zaworowa) przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie Nr 8 (Działanie 1.5., poz. 4) pn.: „Przebudowa kanałowej s.c. na preizolowaną, od komory C18 do komory C21 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie, nr budżetu: M/00413/TCO/16

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45111000
45112000
45233000
45312000
45320000
45232000
45330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest identyfikowane odrębnym numerem budżetu.

Zadanie Nr 8 (Działanie 1.5., poz. 4) pn.: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną, od komory C18 do komory C21 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie, nr budżetu: M/00413/TCO/16”. Zakres sieci: „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną od. komory C18 do komory C21 przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.), które będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie (zgodnie z Częścią V ust. 2 pkt. 1) SIWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z Częścią V ust.2 pkt. 2) SIWZ oraz z Częścią VII ust. 2, pkt. 2.1. ppkt 1)a SIWZ:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej

1 000 000 PLN.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

Warunek ten dotyczy wszystkich zadań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z Częścią V ust.2 pkt. 3) SIWZ oraz z Częścią VII ust. 2, pkt. 2.1. ppkt 2) SIWZ:

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiednio dla: Zad. Nr 1 –o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 2 –o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 3 –o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 4 –o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 5 –o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 6 –o wartości nie mniejszej niż 1500 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 7 –o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda, Zad. Nr 8 –o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każda, (za odpowiadające zakresem do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie 2 robót budowy lub remontu s.c.).

Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – odpowiednio dla:

— dotyczy Zad. Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 – co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych;

— dotyczy Zad. Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 8 – co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych;

— dotyczy Zad. Nr 3- co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

— dotyczy Zad. Nr 4 – co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

— wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.) oraz posiadającą aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz 3-letnią praktykę zawodową na budowie przy pełnieniu funkcji kier. robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne upraw. budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw UE wydane na podstawie wcześniej obow. przep. (tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 22.12.2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kier. budowy porozumiewania się na budowie w j. polskim oraz jego obecność na budowie codziennie w dni robocze w wymiarze co najmniej 6 godz. dziennie.

Warunek dotyczy każdego zadania odrębnie. Szczegółowe warunki zawarte są w Części V i VII SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium (zgodnie z art. 138c ust.1 pkt.3) Ustawy Pzp).

Zgodnie z Częścią XVIII SIWZ, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zobowiązany będzie do wniesienia ww. zabezpieczenia umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie odpowiednio dla danego zadania, w jednej lub kilku z następujących formach: a) w pieniądzu w formie przelewu; b) w poręczeniach bankowych, lub pieniężnych poręczeniach SKOK; z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu PARP (Dz.U. 2016 poz. 359).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie.

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane jedynie w walucie polskiej, tj. w PLN. Walutą oferty i walutą umowy jest złoty polski (PLN).

Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w załączniku Nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić i wskazać pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka musi określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

Szczegółowe zapisy zawarte są w SIWZ, w tym w Części VIII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy, a także informacje na temat zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp zawarte są w Załączniku Nr 6 do SIWZ pn. Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 044-080988
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/07/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w Sali konferencyjnej – parter (główne wejście).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl (zakładka: Przetargi – Zamówienia publiczne, pod. nr sprawy: LZU-3113-02-3071-02/2017) od dnia publikacji w Dz.U. UE, zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły w Części XXI SIWZ oraz w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017