S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 116889-2021

09/03/2021    S47

Luxembursko-Luxemburg: Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie spoločnej práce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií na podporu pokračovania spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií

2021/S 047-116889

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 019-043162)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, CHAFEA.B.01 – Health Programme
Poštová adresa: DRB A3/042
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmluva o poskytovaní služieb na vykonávanie spoločnej práce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií na podporu pokračovania spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií

Referenčné číslo: CHAFEA/LUX/2020/OP/0013
II.1.2)Hlavný kód CPV
73110000 Výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je riešiť metodické otázky s cieľom posilniť spoločnú prácu v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA) na podporu spolupráce EÚ v tejto oblasti. Očakáva sa, že služba pokryje:

1) napredovanie vo vývoji metodiky v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorá sa má uplatňovať pri vykonávaní spoločnej práce [t. j. spoločné klinické hodnotenia (Joint Clinical Assessments – JCA) a spoločné vedecké konzultácie (Joint Scientific Consultations – JSC)]. (1) spoločná práca v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií vrátane:

a) 8 spoločných vedeckých konzultácií v súvislosti s liekmi alebo najmenej 6 spoločných vedeckých konzultácií;

b) 2 spoločné klinické hodnotenia v súvislosti s liekmi a 4 spoločné klinické hodnotenia/kolaboratívne hodnotenia (collaborative assessments – CA) v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami, najmenej 1 spoločné klinické hodnotenie v súvislosti s liekmi a 2 spoločné klinické hodnotenia//kolaboratívne hodnotenia v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/03/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 019-043162

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 30/04/2021
Miestny čas: 17:00
má byť:
Dátum: 06/05/2021
Miestny čas: 17:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 04/05/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 11/05/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Informačný webinár

Chafea zorganizuje informačný webinár 17. marca 2021 od 10.30 do 12.00 hod. SEČ.

Informačné stretnutie poskytne zainteresovaným hospodárskym subjektom podrobné informácie o verejnej výzve na súťaž na hodnotenie zdravotníckych technológií [súčasný stav, technické podrobnosti výzvy) a procese predkladania ponúk].

Na účasť na webinári sa zaregistrujte prostredníctvom tohto odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HTAwebinar