Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 117245-2015

Prikaži smanjeni prikaz

04/04/2015    S67

Luksemburg-Luxembourg: „Osposobljavanje u području protupožarne sigurnosti u Luxembourgu (grupa 1) i pružanju prve pomoći u Bruxellesu (grupe 2 i 3)”

2015/S 067-117245

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: Zgrada Jean Monnet, ured A1/029
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Ured za infrastrukturu i logistiku — Luxembourg, Odjel OIL.06, sektor 002 Postupci javne nabave i ugovori
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Telefaks: +352 4301-32109

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=776

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg

Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor
Poštanska adresa: rue Belliard 99
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija

Službeni naziv: Odbor regija
Poštanska adresa: rue Belliard 101
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija

Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
„Osposobljavanje u području protupožarne sigurnosti u Luxembourgu (grupa 1) i pružanju prve pomoći u Bruxellesu (grupe 2 i 3)”
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 24: Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

NUTS kod LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ),BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 4
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ugovor je za pružanje:
— usluga osposobljavanja u pogledu teorijskog i praktičnog znanja u sprječavanju rizika od požara — Luxembourg (grupa 1),
— usluga osposobljavanja u području pružanja prve pomoći na radnom mjestu — Bruxelles (grupa 2),
— usluga osposobljavanja u pružanju prve pomoći (koje će se pružati bebama i djeci) za osoblje koje radi u centrima za rano djetinjstvo (ECC) — Bruxelles (grupa 3).
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

80550000 Usluge izobrazbe na području sigurnosti, 80562000 Usluge osposobljavanja u području prve pomoći, 80330000 Usluge obrazovanja u području sigurnosti

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U informacijske svrhe, za najdulje trajanje ugovora (4 godine):
grupa 1:
— teorijsko osposobljavanje: 250 predavanja u trajanju od pola dana,
— praktično osposobljavanje: 123 dana parkiranje vozila za gašenje požara;
grupa 2:
— osnovno osposobljavanje: 56 predavanja za 4 uzastopna dana ili 2 x 2 dana,
— osposobljavanje za obnovu znanja: 560 predavanja u trajanju od pola dana;
grupa 3:
— 200 predavanja u trajanju od pola dana.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Usluge osposobljavanja u pogledu teorijskog i praktičnog znanja u sprječavanju rizika od požara — Luxembourg
1)Kratak opis
Usluge osposobljavanja u pogledu teorijskog i praktičnog znanja za osoblje u institucijama koje se nalazi u Luxembourgu. Namijenjene su za članove timova za sprječavanje i intervenciju (EPI) te voditelja timova za intervenciju (ECI).
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

80550000 Usluge izobrazbe na području sigurnosti, 80330000 Usluge obrazovanja u području sigurnosti

3)Količina ili opseg
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Usluge osposobljavanja u području pružanja prve pomoći na radnom mjestu — Bruxelles
1)Kratak opis
Osnovno osposobljavanje i ponovno osposobljavanje za ispunjavanje pravnih obveza koje su propisane Belgijskim zakonom od 4.8.1996. o dobrobiti radnika u izvršavanju njihovih dužnosti i povezanim izvršnim odlukama, posebice Kodeksom o dobrobiti na radnom mjestu, naslov I., poglavlje VI., Prva pomoć.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

80562000 Usluge osposobljavanja u području prve pomoći

3)Količina ili opseg
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Usluge osposobljavanja u pružanju prve pomoći (koje će se pružati bebama i djeci) za osoblje koje radi u centrima za rano djetinjstvo (ECC) — Bruxelles
1)Kratak opis
Osnovno osposobljavanje i ponovno osposobljavanje za ispunjavanje pravnih obveza navedenih u sljedećem:
— „Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen” (ministarska odluka o osnovnom osposobljavanju za spašavanje života za osoblje koje se brine za djecu) vlade Flamanske zajednice i regije od 26.2.2009.,
— „Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten” (ministarska odluka kojom se provode članci 8., 11., 40., 43. i 73. odluke o ovlaštenju od 22.11.2013. o kvalifikacijama i certifikatima) vlade Flamanske zajednice i regije, 27.2.2014.,
i zahtjevima organizacije „Kind & Gezin”.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

80562000 Usluge osposobljavanja u području prve pomoći

3)Količina ili opseg
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Uvjeti su dani u nacrtu ugovora.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Uvjeti su dani u administrativnim odredbama.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: uvjeti su dani u administrativnim odredbama.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: uvjeti su dani u administrativnim odredbama.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
uvjeti su dani u administrativnim odredbama.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: da
Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: — grupa 2: u slučaju sklapanja ugovora te prije potpisivanja ugovora, pružatelj će usluga provesti potrebne mjere kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima za pružanje navedenog osposobljavanja uključujući, ako već nije, registraciju na popisu institucija ili zaposlenika koji pružaju osposobljavanje i ponovno osposobljavanje za radnike prve pomoći te koji ispunjavaju uvjete iz članaka 12. i 13. Kraljevskog ukaza od 15.12.2010. o prvoj pomoći koja se pruža radnicima koji su bolesni ili koji su imali nesreću (Moniteur belge, 28.12.2010.), koju održava Belgijska federalna javna služba za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog,
— grupa 3: u slučaju sklapanja ugovora i prije njegova potpisivanja, pružatelj će usluga provesti potrebne mjere kako bi se osigurala usklađenost s pravnim zahtjevima, uključujući posebice, ako već nije, registraciju na popisu nadležnih organizacija za osposobljavanje objavljenom na mrežnoj stranici organizacije „Kind & Gezin”.
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
OIL/06/PO/2015/016.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
1.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 8.6.2015 - 10:00

Mjesto:

Europska komisija, zgrada Jean Monnet, rue Albert Wehrer u Luxembourgu (soba A1/040A).

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: svaki ponuditelj može imenovati 1 predstavnika koji će prisustvovati otvaranju ponuda i dostaviti ime tog predstavnika e-poštom na oil-appels-offres@ec.europa.eu ili faksom na +352 4301-32109 najkasnije 4.6.2015. (16:00).

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.1. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja da tijekom natječajnog razdoblja redovito provjerava nove sadržaje i izmjene.
Pozivamo sve ponuditelje za grupu 1, „Usluge osposobljavanja u pogledu teorijskog i praktičnog znanja u sprječavanju rizika od požara — Luxembourg” na obvezni posjet lokaciji.
Organizirat će se 2 posjeta lokaciji u Luxembourgu (mjesto sastanka na glavnom ulazu u zgradu Drosbach, 12, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, LUKSEMBOURG):
— 1 posjet će se održati 24.4.2015. (9:30),
— 1 posjet će se održati 29.4.2015. (9:30).
Svaki gospodarski subjekt može sudjelovati samo u 1 od navedenih posjeta lokaciji.
Tijekom posjeta lokaciji, ponuditelji će posjetiti jednu od zgrada koju koristi svaka institucija, kako bi dobili pregled različite protupožarne i komunikacijske opreme koju koristi svaka institucija. Posjetit će se 1 primjerak zgrade po instituciji.
Nadalje, svi prisutni ponuditelji dobit će presliku dokumentacije koju institucije smatraju prikladnom za dostavljanje ponude.
Ponuditeljima će se izdati potvrda o sudjelovanju nakon posjeta lokaciji.

Subjekti koji žele prisustvovati posjetu lokaciji moraju potvrditi pisanim putem imena sudionika e-poštom na oil-appels-offres@ec.europa.eu ili faksom (+ 352 4301-32109),

— za prvi posjet: prije 21.4.2015. (16:00),
— za drugi posjet: prije 27.4.2015. (16:00).
Komisija zadržava pravo na ograničavanje broja sudionika po ponuditelju.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, Ured za infrastrukturu i logistiku — Luxembourg, na pažnju (osoba za kontakt): gđa Inez Jacquemyn
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Telefaks: +352 4301-33789

VI.5)Datum slanja ove objave:
25.3.2015