Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 117245-2015

Visa förkortad version

04/04/2015    S67

Luxemburg-Luxemburg: Utbildning i förebyggande av brand i Luxemburg (del 1) och första hjälpen i Bryssel (del 2 och 3)

2015/S 067-117245

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Jean Monnet-byggnaden, kontor A1/029
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Att: Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg, enhet OIL.06, sektor 002 – upphandlingsförfaranden och kontrakt
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=776

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxemburg
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg

Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Postadress: Rue Belliard 99
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Regionkommittén
Postadress: Rue Belliard 101
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Utbildning i förebyggande av brand i Luxemburg (del 1) och första hjälpen i Bryssel (del 2 och 3)
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 24: Undervisning och yrkesutbildning

NUTS-kod LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ),BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 4
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Kontraktet syftar till tillhandahållande av
— tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning om förebyggande av brandrisker – Luxemburg (del 1),
— utbildningstjänster avseende första hjälpen i yrkeslivet – Bryssel (del 2),
— utbildningstjänster avseende första hjälpen (till spädbarn och barn) till förmån för personal som arbetar vid daghemmen – Bryssel (del 3).
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

80550000 Säkerhetsövningar, 80562000 Första hjälpen-utbildning, 80330000 Säkerhetsutbildning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för en eller flera delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Upplysningsvis gäller följande för kontraktets längsta löptid (4 år):
Del 1:
— Teoretisk utbildning: 250 halvdagstillfällen.
— Praktisk utbildning: 123 dagars parkering av en brandbil.
Del 2:
— Grundläggande utbildning: 56 tillfällen bestående av 4 på varandra följande dagar eller 2 x 2 dagar.
— Repetitionskurs: 560 halvdagstillfällen.
Del 3:
— 200 halvdagstillfällen.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning om förebyggande av brandrisker – Luxemburg
1)Kort beskrivning
Tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning till förmån för personal vid institutionerna i Luxemburg. Dessa tjänster är avsedda för medlemmar av arbetsgrupper för förebyggande och första insats samt gruppledare av arbetsgrupper för första insats.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

80550000 Säkerhetsövningar, 80330000 Säkerhetsutbildning

3)Mängd eller omfattning
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 2 Benämning: Utbildningstjänster avseende första hjälpen i yrkeslivet – Bryssel
1)Kort beskrivning
Grundläggande utbildning och repetition i syfte att uppfylla de lagstadgade förpliktelserna i enlighet med Belgiens lag av den 4.8.1996 om arbetstagares välbefinnande vid utförandet av sitt arbete samt tillhörande exekutiva beslut, i synnerhet koden om välbefinnande på arbetsplatsen, avdelning I, kapitel VI, ”Första hjälpen”.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

80562000 Första hjälpen-utbildning

3)Mängd eller omfattning
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 3 Benämning: Utbildningstjänster avseende första hjälpen (till spädbarn och barn) till förmån för personal som arbetar vid daghemmen – Bryssel
1)Kort beskrivning
Grundläggande utbildning och repetition i syfte att uppfylla de lagstadgade förpliktelserna i enlighet med
— ”Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen” (ministerdekret om grundläggande utbildning i livräddning för dagbarnvårdare och daghemspersonal) från den flamländska regeringen av den 26.2.2009,
— ”Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten” (ministerdekret om genomförande av artiklarna 8, 11, 40, 43 och 73 i godkännandebeslutet av den 22.11.2013 om kvalifikationer och certifikat) från den flamländska regeringen av den 27.2.2014,
samt kraven från organisationen ”Kind & Gezin”.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

80562000 Första hjälpen-utbildning

3)Mängd eller omfattning
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
5)Kompletterande information om delar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Villkoren anges i kontraktsutkastet.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Villkoren anges i de administrativa klausulerna.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: ja
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller: — Del 2: Vid tilldelning, och före det att ett kontrakt undertecknas, ska uppdragstagaren vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa överensstämmelse med de lagstadgade kraven för tillhandahållande av utbildningen i fråga, vilket (om så inte redan skett) inbegriper registrering i förteckningen över institutioner eller arbetsgivare som tillhandahåller utbildning och repetitionskurser för utövare av första hjälpen och som uppfyller villkoren i artiklarna 12 och 13 i det kungliga dekretet av den 15.12.2010 om första hjälpen till arbetstagare som är sjuka eller drabbats av en olycka (Moniteur belge, 28.12.2010). Förteckningen i fråga förvaltas av den belgiska federala offentliga förvaltningen för sysselsättning, arbete och social dialog.
— Del 3: Vid tilldelning, och före det att ett kontrakt undertecknas, ska uppdragstagaren vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa överensstämmelse med de lagstadgade kraven, vilket i synnerhet inbegriper registrering i den förteckning över behöriga utbildningsorganisationer som publiceras på webbplatsen tillhörande organisationen ”Kind & Gezin” (om så inte redan skett).
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIL/06/PO/2015/016.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
1.6.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 8.6.2015 - 10:00

Plats:

Europeiska kommissionen, Jean Monnet-byggnaden, rue Albert Wehrer i Luxemburg (rum A1/040A).

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Varje anbudsgivare får utse 1 enda ombud som ska närvara vid öppnandet av anbud och ska senast den 4.6.2015 (16:00) meddela ombudets namn via e-post till oil-appels-offres@ec.europa.eu eller via fax till +352 4301-32109.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från den adress som anges i punkt I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Alla anbudsgivare för del 1, ”Tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning om förebyggande av brandrisker – Luxemburg”, är inbjudna till ett obligatoriskt platsbesök.
2 platsbesök kommer att anordnas i Luxemburg (mötesplatsen är huvudentrén till Drosbach-byggnaden, 12, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg, LUXEMBURG):
— 1 besök kommer att äga rum den 24.4.2015 (9:30).
— 1 besök kommer att äga rum den 29.4.2015 (9:30).
Varje ekonomisk aktör får endast delta i 1 av dessa besök.
Under platsbesöket kommer anbudsgivarna att besöka en av de byggnader som används av respektive institution, detta i syfte att skaffa sig en överblick över de olika typer av utrustning för kommunikation och förebyggande av bränder som används vid respektive institution. 1 exempelbyggnad per institution kommer att besökas.
Vidare kommer alla närvarande anbudsgivare att erhålla en kopia av den dokumentation som institutionerna anser lämplig vid inlämning av ett anbud.
Anbudsgivare kommer att utfärdas ett närvarointyg efter platsbesöket.

Anbudsgivare som önskar delta vid platsbesöket ska skriftligen bekräfta deltagarnas namn via e-post till oil-appels-offres@ec.europa.eu eller via fax (+ 352 4301-32109).

— För det första besöket: före den 21.4.2015 (16:00).
— För det andra besöket: före den 27.4.2015 (16:00).
Kommissionen förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare per anbudsgivare.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg, att. Inez Jacquemyn
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
E-post: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25.3.2015